Anunţ angajare pe perioada stării de alerta

Directia de Sanatate Publica Teleorman demareaza procedura de angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta ,cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta sau inainte de termen, la initiativa angajatorului, in baza prevederilor OMS nr. 905/26.05.2020 actualizat, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si prevederile HGR nr. 932 /2021  privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei , incepand cu data de 10.09.2021, posturi suplimentate de Ministerul Sanatatii, dupa cum urmeaza:

 • 1 (unu) post asistent medical debutant medicina generala – Compartimentul evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca.

Conditii generale de participare :

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerintelor postului ;
 7. nu a fost condamnata  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

La inscrierea pentru angajarea pe postul de asistent medical  debutant medicina generala , candidatii vor trimite dosarul  electronic ,  in perioada 22  – 25 octombrie , orele 8,00- 14,00, prin e-mail , in format pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa : runostr@dsptr.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie  ,, dosar concurs asistent medical debutant medicina generala „, cu urmatoarele acte :

 1. cerere de inscriere in care se mentioneaza postul pe care doreste sa concureze, adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare ( Anexa nr.2 la Metodologia din OMS nr.905/2020 actualizat );
 2. copia actului de identitate  , in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat  de casatorie, dupa caz;
 3. declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor ), cu modificarile ulterioare ( Anexa nr. 4  la Metodologia din OMS nr.905/2020 actualizat );
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;
 5. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 6. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, candidatul declarat admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa  dosarul cu originalul cazierului judiciar ( Anexa nr.3 la Metodologia din OMS nr.905/2020 actualizat ) ;
 7. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, sau certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza (se accepta si documentul primit prin email de la medicul de familie al candidatului );
 8.  curriculum vitae, model comun european;
 9. Copie dupa certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi;
 10. Adeverinta pentru angajare eliberata de catre organizatia profesionala.

Conditii specifice de participare :

 • Activitate de voluntariat ca asistent medical in cadrul D.S.P. sau alte unitati sanitare.

PRECIZARI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea fara concurs a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere , pe perioada determinata in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza art.11 din Legea nr.55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata prin OMS nr. 905/2020, in situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu.

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor se vor afisa pe pagina de internet a institutiei, www.dsptr.ro, in data de 26 octombrie 2021, ora 16,00 , cu specificarea datei de organizare a probei de interviu ,in cazul in care sunt admisi mai multi candidati pe post la selectia dosarelor.

In cazul in care se incheie contractul individual de munca, se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu in 5 zile lucratoare de la incheierii contractului individual de munca.

La data prezentarii, la sediul institutiei, pentru incheierea contractului individual de munca, candidatii declarati admisi vor prezenta actele in original, pentru certificare.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al DSP Teleorman, telefon : 0247.311.221, interior 26.

  Anexam bibliografia necesara probei de interviu ,dupa caz.

DIRECTOR EXECUTIV,
Stelian Cristea

SEF BIROU RUNOS,  
Florentina Ancu

DOCUMENTE ATAȘATE