Solicitare informații

E-Mail: secretariat@dsptr.ro / Telefon: 0247 311 221

Program de funcționare: Luni – Joi: 8:00 – 16:30; Vineri: 08:00 – 14:00

Legislație:

1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.

Forma actualizată a normelor metodologice se regăsește si la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

3. Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată: Descarcă

4. Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii: Descarcă

Documente utile

  1. Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model de cerere
  2. Formular reclamație refuz: Model
  3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: Model

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.