Anunț organizare concurs de ocupare posturi vacante

Directia de Sanatate Publica judetul Teleorm an organizeaza concurs, in zilele de 11 iunie 2019 – proba scrisa si 14 iunie 2019 -proba interviu, pentru ocuparea a doua posturi vacante, personal contractual, in conformitate cu HGR nr.286/2011 pentru apro barea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractualesi a criteriilor de promovare in grade sau  trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MS nr.1470/2011, astfel:

in cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca:

 • asistent medical principal (PL), specialitatea igiena
 • asistent medical debutant (PL), specialitatea medicina generala

 

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • cerere de inscriere la co ncurs;
 • copia actului de identitae sa u orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializa ri, precum si copiile documentelor care atesta indeplinir ea conditiilor spe cifice ale postului, solicitate;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare , eliberata cu ee l mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatu lui sau de catre unitatile sanitare abilit ate. Adeve rinta care atesta starea de sanatate  va contine in clar, numarul, data, numele candidatului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de M.S.
 • curriculum vitae.

Documentele se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalu l.

Dosarele se depun la sediul DSP Judetul Teleorman din Alexandria str.av.Alexandru Colfescu nr.79, biroul RUNOS, pana la data de 31.05.2019 , ora 14,00, iar persoana care asigura secretariatul comisiei este doamna Carmen Bene consilier RUNOS, telefon:0247311354 interior 26.

Conditiile necesare postului sunt prevazute la art. 3 din regulamentul sus-mentionat. Concursul consta in 3 etape succesive:

 • 1 selectia dosa relor de inscriere;
 • 2 proba scrisa;
 • 3 interviul.

Bibliografia si tematica sunt anexate la prezentul anunt.
 
DOCUMENTE ATAȘATE