Legislație

 • ORDIN 814 din 26.06.2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate [Descarca]
 • ORDIN Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti [Descarca]
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 48 din  2 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării [Descarca]


Noutăţi legislative importante privind obţinerea permisului de conducere

ORDIN Nr. 1159 din 2010
privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

ORDIN Nr. 1162 din 2010
pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

NORMĂ din 31 august 2010
privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică Organizarea sistemului sanitar din România:

ORDIN Nr. 127 din 10 februarie 2009
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 229 din 30 decembrie 2008
privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice

LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii

Accesul la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, soluţionarea petiţiilor:

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică

ORDONANŢĂ Nr. 27 din 30 ianuarie 2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

LEGE Nr. 233 din 23 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Programele naţionale de sănătate, 2009:

HOTĂRÂRE Nr. 367 din 25 martie 2009
pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

ORDIN Nr. 417/431 din 31 martie 2009
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009

ORDIN Nr. 574/591 din 7 mai 2009
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009

Alte reglementări legislative:

 • Hotarârea Guvernului nr. 899 din 22 august 2002 privind organizarea învatamântului postuniversitar medical si farmaceutic uman
 • Ordinul nr. 698 din 9 septembrie 2001pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice
 • Ordinul nr. 378 din 29 mai 2002privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice
 • Ordinul nr. 215 din 29 martie 2002 pentru aprobarea Metodologiei privind definirea domeniilor cercetarii stiintifice clinice, de medicina preventiva si fundamentala, nucleele, colectivele, departamentele de cercetare, precum si institutiile sanitare în care se desfasoara activitate de cercetare stiintifica
 • Ordinul nr. 559/874/4017 din 8 noiembrie 2001privind înfiintarea nucleelor de calitate în unele unitati spitalicesti
 • Legea nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 • Ordinul M.S.F. nr. 609 din 12 august 2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor care efectueaza analize medicale în sistem ambulatoriu
 • Hotarârea Guvernului nr. 826 din 31 iulie 2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitatile sanitare cu paturi
 • Legea nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetatenilor straini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sanatatii, la care România este parte
 • Ordinul nr. 154/120 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetatenilor straini în baza acordurilor, înteLegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sanatatii, la care România este parte
 • Legea nr. 487 din 11 iulie 2002 Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Ordinul M.S.F nr. 431 din 17 iunie 2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea centrelor de referinta de diagnostic imagistic
 • Ordinul M.S.F. nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra în dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale
 • Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului
 • Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
 • Instructiuni nr. DB 337/3615/IF din 16 ianuarie 2003 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
 • Hotarârea Guvernului Nr. 867 din 16 august 2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective
 • Hotarârea Guvernului Nr. 866 din 16 august 2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul public al municipiilor, oraselor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective
 • Ordinul nr. 1021/113 din 17 decembrie 2002 privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002 – 2003
 • Ordinul nr. 29 din 20 ianuarie 2003 privind introducerea colectarii electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România
 • Ordonanta de Urgenta nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele masuri în vederea întaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative
 • Ordonanta de Urgenta Nr. 76 din 24 mai 2001 *** Republicata privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
 • Legea nr. 370 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
 • Hotarârea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor
 • Ordin M.S.F. Nr. 117 din 28 februarie 2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrarii în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman
 • Ordonanta de Urgenta nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobarii tacite
 • Ordinul M.S.F. nr. 875 din 8 noiembrie 2002 privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala/medicina de familie cu competenta în medicina de întreprindere
 • Legea nr. 98 din 10 noiembrie 1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica
 • Ordonanta Guvernului nr. 108 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de igiena si sanatate publica
 • Legea nr. 344 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica
 • Hotarârea Guvernului nr. 1198 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare
 • Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • Ordonanta Guvernului nr. 13 din 30 ianuarie 2003privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • Legea nr. 275 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • Hotarârea Guvernului nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
 • Ordin M.S.F. nr. 87 din 3 februarie 2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
 • Ordin M.S.F. nr. 350 din 12 aprilie 2003 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
 • Ordin M.S.F. nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii
 • Ordonanta Guvernului nr. 28 din 30 ianuarie 2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în strainatate
 • Ordin M.S.F. nr. 149 din 25 februarie 2003 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în strainatate
 • Hotarârea Guvernului nr. 97 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Criteriilor de selectare a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele si institutiile publice, a unor activitati sau programe în domeniul sanatatii publice si protectiei familiei, precum si a modului de finantare a acestora
 • Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice