Anunt privind organizarea unui concurs de promovare in grad profesional

 
Avand in vedere prevederile art.63 si 64 din Legea nr.188/1999 ( r2) privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.125 din HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea  carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, Directia de Sanatate Publica Teleorman organizeaza concurs de promovare in grad profesional pentru:

1 (unu) post de inspector principal in 1 (unu) post de inspector superior, din cadrul Compartimentului inspectia si controlul factorilor de rise din mediul de viata si munca.

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • sa fi obtinut eel putin calificativul ,, bine ” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in condit iile prezentei legi.

Concursul va avea loc la sediul DSP Teleorman din Alexandria, str. Av.Alexandru Colfescu nr. 79, dupa urmatorul program:

 • Selectia dosarelor – 17.09.2018; Proba scrisa – 21 .09.2018, ora 10,00;
 • lnterviul- 26.09.2018, ora 10,00.

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul care trebuie sa contina obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de munca sau acleverinta eliberata de Biroul RUNOS in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din .care promoveaza;
 • copii de pe Rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere prevazut in anexa 3 la HG nr. 611/ 2008. Formularul se va obtine de la secretariatul Comisiei de concurs.

Dosarele se vor depune la secretariatul comi siei, Biroul RUNOS, pana la data de 14.09.2018, orele 12,00, la d-na Bene Carmen – consilier superior – secretar comisie, camera 14,

 • telefon : 0247.311.354,  int.26,
 • fax:  0247.312.224,
 • e-mail: runostr@dsptr.ro ,
 • telefon mobil 0727.737.658.

Adresa de corespondenta : Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, judetul Teleorman.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul M.S.nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere , prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
 2. Ordinul M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind  unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu  modificarile  si completarile ulterioare;
 3. Ordinul M. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Hotararea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 8. Constitutia