Anunț

 
Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei functii publice de executie vacanta de inspector  clasa I  grad profesional superior,
in cadrul Compartimentului statistica/informatica in sanatate publica

 

Directia de Sanatate Publica Judetul Teleorman, in temeiul prevederilor  art. 506 alin. (2), alin. (5) și alin. (8)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta ocuparea prin transfer la cerere, a functiei publice de executie vacanta de inspector  clasa I grad profesional superior, in cadrul Compartimentului statistica/informatica in sanatate publica .

 

Conditii de participare pentru functia publica de executie de inspector  clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului statistica/informatica in sanatate publica – 1 post:

  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea informatica/psihologie.
  • Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie de minimum 7 ani;
  • Sa nu aiba o sanctiune disciplinara aplicata, care nu a fost radiata, in conditiile legii.

 

Functionarii publici interesati vor depune, in termen de 5 zile lucratoare, de la data publicarii anuntului, respectiv 17.08.2022 – 23.08.2022 ( inclusiv) , la biroul RUNOS urmatoarele documente:

  1. Cererea de transfer , anexata anuntului;
  2. Curriculum vitae, model comun european;
  3. Copia actului de identitate;
  4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  5. Copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice, precum si faptul ca nu a fost sanctionat disciplinar;
  6. Adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului.

 

Actele mai sus mentionate, se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale , care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de evaluare.

Selectia dosarelor are loc in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de transfer, respectiv in perioada  24-25 august  2022 si rezultatul acesteia se va afisa pe pagina de internet www.dsptr.ro.

In situatia in care sunt mai multi candidati pe post, se va realiza un interviu , data si ora sustinerii interviului vor fi comunicate odata cu  afisarea selectiei dosarelor .

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA ANCU

SEF BIROU RUNOS,
CARMEN BEN

 
 

DOCUMENT ATAȘAT