Regulamentul şi structura organizatorică

Ministerul Sănătăţii

Ordin nr. 127/2009
din 10/02/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 11/02/2009

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. IB 1.357 din 10 februarie 2009,
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice,
în temeiul prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1.

 

(1) Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1, şi structura organizatorică a acestor autorităţi, prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 2.

 

(1) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este asigurată de un comitet director, compus din directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi.
(2) Comitetul director al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, în condiţiile legii.
(3) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti ori cu alte pretenţii decurgând din acestea, urmărind realizarea echilibrului financiar şi utilizarea eficientă a sumelor contractate.

 

Art. 3.

 

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează şi răspunde direct de întreaga activitate a direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

Art. 4.

 

(1) Activitatea financiară a direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.
(2) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este ordonator secundar de credite, în condiţiile legii, şi în această calitate repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate.

 

Art. 5.

 

(1) Statul de funcţii al direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti se aprobă de către ministrul sănătăţii.
(2) Structura direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cuprinde servicii, birouri şi compartimente funcţionale.
(3) Personalul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este constituit din funcţionari publici, cu excepţia personalului din cadrul laboratoarelor şi a personalului care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, de aprovizionare şi de mentenanţă, care au calitatea de personal contractual.
(4) Serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale prevăzute la alin. (2) se organizează la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea numărului maxim al funcţiilor publice de conducere şi al numărului minim de posturi de execuţie, conform reglementările legale în vigoare.

 

Art. 6.

 

(1) Ministrul sănătăţii numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) Ministrul sănătăţii îi numeşte şi îi eliberează din funcţie, la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică, pe directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe, directorul executiv adjunct asistenţă medicală, directorul executiv adjunct pentru control în sănătatea publică şi directorul executiv adjunct financiar-contabil ai direcţiei de sănătate publică judeţene şi, respectiv, ai municipiului Bucureşti.

 

Art. 7.

 

Personalul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti va fi preluat, în condiţiile legii, de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform structurii organizatorice aprobate.

 

Art. 8.

 

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 28 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Art. 9.

 

Direcţiile generale, direcţiile şi serviciile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

 

Art. 10.

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,
Ion Bazac

Bucureşti, 10 februarie 2009.
Nr. 127.

*******************************************************************************

Anexa 1 – REGULAMENT de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Anexa 2 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti