Lista informațiilor de interes public

Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată

 1. Comunicate de presă;
 2. Drept la replică ;
 3. Materiale informative (broşuri) editate de Directia de Sanatate PublicaTeleorman;
 4. Indicatori privind activitatea desfăşurată de Directia de Sanatate Publica Teleorman; Bucuresti, precum: numărul total al autorizaţiilor, numărul total al acţiunilor de control, numărul total al sesizărilor, cererilor şi plângerilor înregistrate, numărul total al avizelor şi recomandarilor, numarul total al sanctiunilor aplicate, in conditiile legii;
 5. Denumirea  actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza întocmirii proceselor-verbale de constatare.

Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii

 1. Rapoartele de control administrativ;
 2. Notele de serviciu cu caracter intern;
 3. Sesizările şi documentele privind cercetarea disciplinară;
 4. Numerele de telefon ale angajaţilor din cadrul autorităţii, precum şi informaţiile privind activităţile extraprofesionale ale acestora;
 5. Sesizările, cererile şi plângerile persoanelor vizate, ale operatorilor de date cu carcater personal, precum şi ale altor persoane interesate;
 6. Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei;
 7. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
 8. Registrul de evidenţă a transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal;
 9. Registrul de dosare (cereri, plângeri sau sesizări);
 10. Registrul de evidenţă a deciziilor, avizelor şi recomandărilor emise deConducerea DSP-TR;
 11. Registrul de acte emise de Conducerea DSP-TR  în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a instituţiei;
 12. Registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială;
 13. Registrul de arhivă;
 14. Registrul de inventariere a bunurilor;
 15. Corespondenţa cu instituţiile publice interne şi internaţionale;
 16. Dosarele privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele persoanelor care susţin interesele DSP-TR  în aceste litigii;
 17. Procesele-verbale de constatare;
 18. Rapoartele întocmite ca urmare a acţiunilor de control;
 19. Notele de audiere;
 20. Corespondenţa cu agenţii economici, operatorii de date cu caracater personal şi persoanele vizate;
 21. Documentele a căror comunicare publică poate afecta dreptul la viaţă intimă, familială şi privată sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 22. Decizii cu caracter intern emise de către Conducerea DSP-TR;
 23. Dispoziţii interne emise de conducătorii structurilor funcţionale din cadrul DSP-TR
 24. Statele de salarii;
 25. Planificările anuale şi trimestriale ale controalelor.
 26. Registrul Unic al Cabinetelor Medicale