DSP Teleorman organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante, de inspector clasa I grad profesional principal – Compartimentul de asistenta medicala si programe

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE  PUBLICA

JUDETUL TELEORMAN

Alexandria str.av.Alex.Colfescu nr.79

telefon/fax:0247311354/0247312224

Cod fiscal:4567980

Directia de Sanatate Publica Judetul Teleorman

Anunta:

            DSP Teleorman organizeaza concurs, in conformitate cu Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante, de inspector  clasa I grad profesional principal- Compartimentul de asistenta medicala si programe, cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina.

Concursul se va desfasura in data de 04 decembrie 2014, ora10,00- proba scrisa si 08.decembrie 2014, ora 10,00- interviul , la sediul Directiei de Sanatate Publica Teleorman.

Conditii de ocupare:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste condititiile de studii  universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv,studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina;
 • are gradul de medic specialist medicina de familie;
 • minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • nu a fost condamnat  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice.
 • nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i –a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • nu  a desfasurat activitate de politie politica.

Dosarul de concurs trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele acte:

1. formularul de inscriere , prevazut in Anexa nr.3 la hotararea sus-mentionata;

2. copie act de identitate;

3.copii ale actelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

4.copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca precum si vechimea in specialitatea studiilor  necesare ocuparii functiei publice de inspector principal;

5.cazier judiciar;

6.adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata  cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7.declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitate de politie politica.

            Dosarele de participare la concurs se depun la sediul DSP Teleorman din Alexandria, str.av.Alex.Colfescu nr.79, zilnic, intre orele 8,30 -16 , in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului.

Bibliografia si conditiile de participare la concurs vor fi afisate la sediul DSP Teleorman si pe site-ul www.dsptr.ro.

Relatii suplimentare la telefonul: 0247311354, interior 22 si interior 25.

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. MIOARA MARIA COMANA