Concurs pentru ocuparea unui post de medic primar în specialitatea Medicină de familie și a unui post de chimist pentru Laboratorul de Diagnostic şi Investigaţie în Sănătate Publică

 

ANUNT

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Teleorman scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinul M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

 • un post de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la Compartimentul Evaluare şi Promovare a Sănătăţii;
 • un post de chimist pentru Laboratorul de Diagnostic şi Investigaţie în Sănătate Publică – Chimie Sanitară şi Toxicologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copie xerox de pe diplomă de medic/chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) său e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea OBBCSSR;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii, pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţă de plată a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la casieria unităţii.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei şi postată pe site-ul instituţiei.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS, tel: 0247.31.13.54, int. 22 sau 26.

 

Documente:

Tematică pentru postul de Medic Primar – Medicina de familie: Descarca tematica

Tematică pentru postul de Chimist: Descarca tematica