Concurs pentru ocuparea unui post de consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de Asistenta medicala si programe

 

ANUNT

Direcţia de Sanatate Publica judeţul Teleorman organizează concurs, in conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare si ale HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de Asistenta medicala si programe, cu studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta in domeniul Asistenta sociala.

Concursul se va desfasura in data de 06.06.2017, ora 10,00 – proba scrisa si in data de 09.06.2017-interviul, la sediul Direcţiei de Sanatate Publica Teleorman.

Conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2008, dosarul de concurs trebuie sa conţină obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de inscriere, prevăzut in Anexa 3, la hotararea sus menţionata;
 • copie act identitate;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţa care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul DSP Teleorman din Alexandria, str.av.Alexandru Colfescu, nr.79, zilnic, intre orele 8,30-16,00, in termen de 20 de zile de publicarea anunţului.

Bibliografia se condiţiile de participare la concurs vor fi afişate la sediul DSP Teleorman si pe site-ul www.dsptr.ro.

Relaţii suplimentare la telefonul: 0247311354, interior 22 si 26.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Maria Mioara Comana

ȘEF BIROU RUNOS
Ec. Florentina Ancu

BIBLIOGRAFIE:

 1.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările si completările ulterioare;
 2.  Legea nr.7/2008 (rl) privind Codul de conduita al funcţionarilor publici;
 3.  Ordinul M.S. nr.1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare si a structurii organizatorice ale direcţiilor de sanatate publica judeţene si a municipiului Bucureşti;
 4.  Hotararea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sanatate pentru anii 2017 si 2018;
 5.  Ordinul ministrului sanatatii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sanatate publica pentru anii 2017-2018.