Anunț selecție parteneri

 
In conformitate cu prevederile:

 • Articolul 8.15 din Regulamentul de Implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021
 • Capitol V, Art.14 din OUG nr.34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Directia de Sanatate Publica a judetului Teleorman  anunta lansarea Procedurii de Selectie a unui partener privat national pentru realizarea unui parteneriat de proiect si incheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea depunerii cererii de finanţare Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening simultan pentru COVID_19 si tuberculoza pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii proiect in care Directia de Sanatate Publica a judetului Teleorman  are calitatea de Promotor de Proiect.

 

Cererea de Finantare va fi depusa in cadrul Apelului “Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening si diagnostic complet pentru COVID_19 si evaluarea gradului de imunizare anti-SARS COV 2 pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” din cadrul Programului Provocari in sanatatea publica la nivel European EEA Grants 2014 – 2020.

 

Obiectivul general al proiectului:

Imbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv si asigurarea unui acces echitabil la asistență medicală prin implementarea unui program de screening simultan pentru doua boli infecto-contagioase cu transmitere preponderent aeriana: COVID 19 si tuberculoza, in scopul limitarii raspandirii acestor boli prin actiuni de prevenire, diagnostic si monitorizarea evoluţiei situaţiilor de risc epidemiologic.

 

Obiective specifice:

OS1: Imbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening simultan pentru doua boli infecto-contagioase cu transmitere preponderent aeriana: COVID -19 si tuberculoza pentru minim 1000 de persoane apartinand comunităților vulnerabile din judetul Teleorman, in vederea asigurarii unui acces echitabil la asistență medicală in perioada de implementare a proiectului, 24 de luni.

 

OS2: Achizitionarea unui automobil multifunctional si un autolaborator dotat cu aparat Rontgen si laborator pentru testare rapida COVID-19 pentru deplasare directa la comunitatile sarace, mai ales din zone rurale marginalizate, fara transport in comun si fara acces la servicii medicale, contribuind la reducerea inegalităților în starea de sănătate a celor minim 1000 de persoane din grupul tinta vizat de proiect.

 

OS3: Imbunatatirea infrastructurii de sanatate prin reabilitarea Dispensarului TBC Alexandria , clădire destinata prevenirii, diagnosticarii si tratarii si tuberculozei si dotarea cu aparat Rontgen.

 

OS4: Organizarea unei campanii de informare a grupului tinta si instruire a cadrelor medicale participante in proiect, ce promoveaza incluziunea sociala, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea gradului de constientizare a importantei serviciilor de sănătate de tip preventiv privind modul de raspandire, prevenire si tratamentul celor doua boli infectioase. Constientizarea persoanelor din grupurile vulnerabile care beneficiaza de acest proiect de necesitatea cunoasterii notiunilor elementare de igiena pentru a preveni bolile infecto-contagioase.

 

Principalele activitati ce vor fi derulate in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

 

A1. Organizarea unei campanii de informare si recrutare a grupului tinta, avand ca prioritate cresterea gradului de constientizare a importantei serviciilor de sănătate de tip preventiv privind modul de raspandire, prevenire si tratamentul celor doua boli infectioase

 

A2. Furnizarea de servicii de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening simultan pentru doua boli infecto-contagioase cu transmitere preponderent aeriana: COVID 19 si tuberculoza pentru minim 1000 de persoane apartinand comunităților vulnerabile din judetul Teleorman  in scopul limitarii raspandirii acestor boli prin actiuni de prevenire, diagnostic si monitorizarea evoluţiei situaţiilor de risc epidemiologic

 

A3. Realizarea de investiții în infrastructura de sănătate din judetul Teleorman  care contribuie la reducerea inegalităților în starea de sănătate a grupurilor vulnerabile participante in proiect.

 

A4 Organizarea unui program de instruire a cadrelor medicale participante in proiect cu privire la prevenirea, diagnosticul precoce si monitorizarea evolutiei situatiilor de risc epidemiologic.

 

A5. Organizarea a 4 worshopuri cu tematica prevenirea, diagnosticul precoce si monitorizarea evolutiei situatiilor de risc epidemiologic privind infectia cu SARS COV 2 si tuberculoza.

 

Activităţile care vor face obiectul proiectului implementat în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de maxim 24 luni. Pentru a avea o adresabilitate cat mai mare mai ales in zonele rurale, unde incidenta infectiei cu tuberculoza prezinta o morbiditate si mortalitate ridicate, proiectul se va implementa cu preponderenta in mediul rural, in judetul Teleorman,.

 

Profilul partenerilor:

Partenerii trebuie sa indeplineasca conditiile generale precizate la cap. 2.5 Parteneri eligibili din Ghidul Aplicantului – Imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.

 

In cadrul acestui apel de propuneri, urmatoarele persoane juridice publice sau private sunt eligibile ca parteneri:

 • Entitati publice, ONG-uri, entitati private, infiintate ca persoane juridice romane.
 • Entitatile private vor trebui sa indeplineasca cerintele art.107 din Tratatul privind functionarea UE prin oferirea de bunuri si servicii care nu afecteaza comertul cu Statele Membre

Partenerii solicitati trebuie sa dovedeasca capacitate financiara si operationala prin:

 • experienta in implementarea de proiecte finantate din fonduri europene dobandita in urma implementarii in calitate de beneficiar/partener a minim 1 proiect finantat din fonduri nerambursabile in valoare de cel putin valoarea bugetului individual alocat prin proiectul Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening simultan pentru COVID_19 si tuberculoza pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”, respectiv000 EUR

 

Partenerii nationali si trebuie sa fie implicati in cel putin o activitate relevanta a proiectului.

Activitatile din proiect pentru care se solicita parteneri:

 • Organizarea unei campanii de informare si recrutare a grupului tinta avand ca prioritate cresterea gradului de constientizare a importantei serviciilor de sănătate de tip preventiv privind modul de raspandire, prevenire si tratamentul infectiei cu SARS COV-2 si a tuberculozei

 

Continutul dosarului de participare:

 A. Documente de functionare a entitatii:

 1. Statutul organizatiei/actul constitutiv prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea acelor activitati solicitate si cuprinse in anuntul de selectie pentru care opteaza sa participe
 2. Certificatul de inregistrare fiscala,
 3. Lista proiectelor finantate din fonduri europene implementate in calitate de beneficiar/partener

 B. Documente specifice:

 1. Declaratie pe proprie raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal) prin care isi asuma angajamentul de a asigura resursele financiare si umane necesare in implementarea proiectului, pe toata durata de implementare a proiectului
 2. Scrisoare de intentie (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal)
 3. Nota Justificativa cuprinzand detalierea rolului si activitatilor in care partenerul se poate implica si evidenta elementelor de plus-valoare pe care le poate aduce in derularea proiectului

 C. Criterii de selecție:

Selectia se face pe baza de punctaj, cu un maxim de 100 puncte.

Propunerile care vor intruni mai putin de 75 de puncte nu vor fi luate in consideratie.

 D. Punctaj:

 1. a) experienta partenerului in domeniul activitatilor de proiect in care partenerul va fi implicat – 50 puncte
 2. b) prezentarea activitatilor in care partenerul se va implica si corelarea bugetului propriu estimat cu activitatile pe care le va derula – 50 puncte

 

Dosarele se depun intr-un exemplar original pana la data de 20.01.2021 in intervalul orar 900-1600, la sediul institutiei din Str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79 , Alexandria

 

Dosarul de participare va fi depus in plic/ pachet inchis, sigilat, avand urmatoarele mentiuni:

„Propunere pentru Apelul de selectie de parteneri in vederea implementarii unui proiect finantat din Programul Provocari in sanatatea publica la nivel European – Granturi SEE 2014 – 2020”

A nu se deschide inainte de 20.01.2021  ora 16:30

 

Pentru informatii suplimentare:

Persoana de contact: ing. Sferle Sorin , sef birou AM / email: aaii@dsptr.ro

Aprobat,
Director executiv
Cristea Stelian
 

DOCUMENT ATAȘAT