Anunț recrutare experți

 
Direcția de Sănătate Publica Teleorman  recrutează experți externi, PE POSTURI IN AFARA ORGANIGRAMEI,   pentru echipa de implementare a proiectului Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern” după cum urmează :

 

 1. Formator – Moderator workshopuri județene  – 4 posturi

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioriatară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

 

Aspecte specifice privind selecția formatorilor : va  fi selectata o echipa de 4 formatori – moderatori pentru workshop-urile ce urmează a fi derulate in cadrul proiectului

Vor fi organizate 3 Workshop-uri – seminarii/mese rotunde la care angajatii DSP care au participat la stagii prezintă subiecte de interes ce ating cele 3 domenii de sanatate. Medicii de familie participanti vor discuta subiectele, le vor dezbate si îsi vor împartasi cazurile medicale si solutiile gasite în domeniul subiectelor dezbatute. Aceste evenimente vor fi organizate de DSP Teleorman, DSP Alba si DSP Bihor la care vor participa 150 persoane din grupul tinta, medicii de familie si angajati DSP-uri care au participat la stagii. Fiecare eveniment va fi organizat cu 4 paneluri de discutii, câte unul pentru fiecare domeniu. Scopul organizarii acestor workshop-uri este crearea unui grup de specialisti care sa schimbe informatii despre cazurile medicale pe care le-au întâlnit, din cele 3 domenii de sanatate. Pe termen mediu, formând acest grup, cu ajutorul functionalitatilor instrumentului de planificare cursuri si comunicare cu participantii, acestia vor avea posibilitatea initierii si purtarii unor discutii cu scopul îmbunatatirii calitatii serviciilor medicale oferite comunitatii din care vin.

Descrierea activităților pentru care sunt selectați :

Experții selectați vor susține programe de educație medicala continua pentru medicii de familie pentru care vor fi contractati part-time, pe o perioadă determinată de timp. Activitatea din cadrul proiectului in care isi derulează activitatea este A3.2 Pregatirea si organizarea workshopurilor Formatorii vor fi angajați pe durata determinata. Pentru formator – moderator vor fi alocate 36  de ore , inclusiv participarea la workshop. Trebuie avut in vedere faptul ca activitățile workshop-urilor se pot desfășura si online. In principiu aceste activitati se vor derula pe parcursul unor zile de vineri si sâmbăta  ( 2 zile) pe durata a circa 12 ore ( 3 sesiuni a cate 4 ore, 1 vineri si doua sambata), orele alocate fiind atât pentru pregătirea cat si pentru animarea workshop-urilor.

 

RESPONSABILITĂȚILE FORMATORILOR SELECTATI

 • Susținerea workshopuri de formare în concordanță cu obiectivele proiectului, necesitățile membrilor grupului țintă şi curriculum;
 • Supraveghează desfășurarea activităților în cadrul workshop-urilor în vederea dezvoltării abilităților şi comportamentelor participanților;
 • Acordă participanților suport necesar pentru a obține succes pe termen lung;
 • Distribuie materiale necesare desfășurării workshop-ului;
 • Realizarea feedback / evaluare participanți şi întocmirea de rapoarte;
 • Elaborarea de propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul workshop-ului şi sugestii de dezvoltare ulterioară.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în medicină
 • Medici cu 5 ani de experiență
 • Aptitudini tehnice: cunostinte solide de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, Browser web),
 • Capacitate de planificare, bune abilități de comunicare, relaționare și lucru eficient în echipă.
 • Se atașează fisele de post conform cererii de finanțare si termenii de referința pentru selecția acestor experți

 

Criteriile si probele pentru selecția experților

 

 1. Depunerea documentelor solicitate mai jos – criteriu eliminatoriu

 

 • Cerere de înscriere in procesul de selecție cu indicarea denumirii spotului pentru care candidează ;
 • CV în format EUROPASS în limba română cu specification proiectului si a postului vizat , datat și semnat pe fiecare pagină ;
 • Copii conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atesta identitatea, potrivit legii după caz ;
 • Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate si ale actelor de studii ( certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de către secretarul comisiei) ;
 • Adeverințe / diplome și certificate de absolvire care atestă efectuarea unor specializări. Originalele sunt necesare pentru certificare ;
 • Documente justificative care atesta vechimea in munca si / sau in specialitatea studiilor , respectiv care sa ateste experiența profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului ( ex : adeverințe de vechime in munca si in specialitatea studiilor, CIM, fise de post, recomandări etc. ) copii conform cu originalul ;
 • Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa il facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare si selecție ;
 • Adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare si selecție, de către medicul de familie al candidatului de către unitățile sanitare abilitate ;
 • Declarație de disponibilitate privind timpul alocat ;
 • Copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor ( pentru formatori / medici după caz ) ;
 • Declarația de acord a folosirii datelor personale completată și semnată ;

 

Lipsa documentelor, neconcordanta intre informațiile din dosar si documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresa decât cea indicate in anunț, sau după termenul limita precizat, atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului

 

Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare :

Aplicațiile vor fi depuse direct la DSP Teleorman, din Alexandria, Str. Alexandru Colfescu nr.79,  Biroul Runos, la secretarul comisiei – d-na Carmen Bene

Eventualele contestații la procedura, vor fi depuse in termenul prevăzut de calendar, la secretariatul DSP Teleorman.

 

Calendarul efectuării procedurii de recrutare si selecție :

 

 1. Publicarea anunțului de selecție 19 octombrie 2020
 2. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 2 noiembrie  2020  ora 16.00

 

Etapa I. Verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidați

 

 1. Verificarea dosarelor înregistrate din punct de vedere al existentei tuturor documentelor solicitate, precum si al conformității acestora cu originalul – 3 noiembrie 2020
 2. Afișarea listelor cu candidații admiși – 3 noiembrie ora 14

 

Etapa a II – a Evaluarea candidaților in cadrul probelor stabilitate de către comisie

 

 1. Analiza Cv-uri si documente depuse cf. anexei 1 la OMS 689/2018, 4 noiembrie 2020
 2. Verificarea cunoștințelor si / sau aptitudinilor candidaților prin interviuri individuale – 4 noiembrie 2020 începând cu ora 13 , fie prin prezenta fizica a candidatului in fata comisiei de recrutare si selecție la sediul DSP Teleorman, fie  utilizând tehnologia disponibila pentru realizarea de transmisii live video. (cf. anexei 2 la OMS 689/2018) In acest caz, candidatul va opta pentru o tehnologie de transmisei live video.
 3. Publicarea rezultatelor procesului de recrutare si selecție – 4 noiembrie 2020  ora 16
 4. Primirea eventualelor contestații – 6 noiembrie 2020 pana la  ora 14
 5. Analiza si soluționarea contestațiilor 9 noiembrie mai 2020
 6. Afișarea rezultatelor contestațiilor / rezultatelor finale 9 noiembrie 2020 pana in ora  16.

 

Manager Proiect                                                                   Coordonator resurse umane

Sferle Sorin                                                                                        Bene Carmen