Anunt privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală – 4 septembrie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

În baza aprobarii ministrului sănătăţii nr.EN 7228 DIN 19.07.2013, ÎN PERIODA 08-22.10.2013 se va organiza şi desfăşura Examenul pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală A N U N Ţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală
 

1. Ministerul Sănătăţii organizează, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în perioada 08 – 22 octombrie 2013, examen pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală.

2. Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi desfăşoară de către o comisie centrală şi 17 comisii locale de examen, în următoarele centre universitare de pregătire, pe specializări, astfel:

a) Bucureşti:

  • Balneo-fizioterapie;
  • Laborator;
  • Radiologie-imagistică medicală;

b) Cluj – Napoca:

  • Laborator;
  • Radiologie-imagistică medicală;

c) Craiova:

  • Laborator;
  • Radiologie-imagistică medicală;

d) Galaţi:

  • Laborator;
  • Radiologie-imagistică medicală;

e) Iaşi:

  • Balneo-fizioterapie;
  • Radiologie-imagistică medicală;

f) Sibiu:

  • Balneo-fizioterapie;
  • Laborator;
  • Radiologie-imagistică medicală;

g) Târgu Mureş:

  • Radiologie-imagistică medicală;

h) Timişoara:

  • Laborator;
  • Radiologie-imagistică medicală;

3. Examenul pentru obţinerea specializării cuprinde:

a) probă practică;

b) probă scrisă.

4. Pentru a fi declaraţi „PROMOVAT” candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

5. La examenul pentru obţinerea specializării se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi ai programului de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii;

b) sunt încadraţi, în unităţile sanitare publice şi private, pe posturi în specialităţile respective;

c) au achitat taxa de participare la examen.

6. Înscrierile la examen se fac, în perioada 23.09 – 04.10.2013, zilnic, între orele 10.00 şi 14.00, pentru toate specializările, la sediile filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) din Cluj, Dolj, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Mureş, Timiş, pentru comisiile locale de examen din reşedinţa judeţului respectiv, şi la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) din str. Bodeşti nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon”), pentru comisiile locale de examen din Bucureşti.

Dosarele de înscriere se predau pe bază de proces-verbal, pe specializări, în data de 07.10.2013, secretarilor comisiilor locale de examen.

          7. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere (model anexa nr. 1);

b) copia actului de identitate;

c) adeverinţa de absolvire a programului de pregătire pentru obţinerea specializării, eliberată de responsabilul de program sau de SNSPMPDSB;

d) chitanţa de plată a taxei de participare la examen.

8. Tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul naţional al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi de OAMGMAMR, tematica şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe       site-urile Ministerului Sănătăţii, SNSPMPDSB şi al OAMGMAMR.

9. Cuantumul taxei de participare la examen este de 200 lei/candidat. Candidaţii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN : RO57TREZ7025025XXX011206, deschis la Trezoreria Sector 2, cod cont 5025, str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253

10. Comisiile locale de examen, în perioada 08 – 11.10.2013, studiază dosarele depuse şi stabilesc pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „ADMIS” sau „RESPINS”.

Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul comisiei locale de examen. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Examenul pentru obţinerea specializării este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „ADMIS”.

11. Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „RESPINS” li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „RESPINS”.

12. Proba practică se desfăşoară potrivit celor menţionate în tematica şi bibliografia de examen şi criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Proba practică nu se contestă.

13. Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrală de examen.

Locul de desfăşurare al probei scrise este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Testul – grilă se desfăşoară, simultan în toate centrele de examen, pe specializări, astfel:

 • Balneo-fizioterapie şi Laborator: în data de 20 octombrie 2013, între orele 10,00 – 12,00;
 • Radiologie-imagistică medicală: în data de 28 octombrie 2013, între orele 10,00 – 12,00.

14. Testul-grilă conţine 50 de întrebări din tematica şi bibliografia stabilite pentru examen.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

15. Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală şi afişate la intrare şi a actului de identitate.

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

În sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

16. La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17. După expirarea timpului de lucru, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură.

După predarea tuturor testelor-grilă şi a grilelor de răspuns de către candidaţi, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură şi începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezenţa titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală şi candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

18. Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţia se soluţionează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

19. Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.

20. Candidaţilor declaraţi „PROMOVAT”, în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului pentru obţinerea specializării li se eliberează certificatul de absolvire. Pentru această perioada, SNSPMPDSB eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat examenul, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

DIRECTOR EXECUTIV

DR. MARIA MIOARA COMANA