Anunț organizare concurs

 

Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman organizeaza, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar din fonduri publice.

 

CONSURS
pentru ocuparea unui post vacant de Sef Birou Administrativ si Mentenanta
perioada nedeterminata

 

Conditii de participare la concurs:

 

Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului:

 • Minim 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

 

Conditii de studii:

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte ingineresti.

 

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

 • 17 decembrie 2021, ora 10,00, proba scrisa, la sediul Directiei de Sanatate Publica a judetului Teleorman, din strada Av.Alexandru Colfescu nr. 79.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial partea a III-a, candidatii pot depune dosarele de inscriere la concurs, la Biroul RUNOS din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Teleorman, str. Av.Alexandru Colfescu nr. 79.

 

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 08.12.2021, inclusiv, ora 16,00, la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Teleorman, din str. Av.Alexandru Colfescu nr. 79.

Persoana nominalizata din cadrul Biroului RUNOS, pentru primirea dosarelor este dna Obretin Iulia, telefon: 0247.311.221, int. 26.

 

Conditii generale pentru participarea la concurs:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana , scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste condititiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
 • nu a fost condamnat defintiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de concurs va contine obligatoriu urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • copia  actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si  ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate  corespunzatoare  eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
 • adeverinta care atesta starea de sanatate  va contine in clar, numarul, data , numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
 • curriculum vitae model european;

 

Probele stabilite pentru concurs:

 • selectia de dosare;
 • proba scrisa;
 • proba interviu.

 

CALENDAR DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

 • 23 noiembrie 2021 – 08 decembrie 2021 , inclusiv, ora 16,00 , depunerea dosarelor de concurs;
 • 09 decembrie 2021 , selectia dosarelor ;
 • 09 decembrie 2021, afisarea rezultatelor selectarii dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, a conditiilor de studii si de vechime; se vor afisa cu mentiunea ,, ADMIS” sau „ RESPINS”.
 • 10 decembrie 2021 se pot depune contestatii pentru dosarele de inscriere respinse;
 • 13 decembrie 2021 , se afiseaza rezultatul contestatiei la respingere dosare.

 

Concursul consta in 2 probe:

 • Proba scrisa – subiecte din bibliografia afisata;
 • Proba interviu – conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs.

Fiecare proba va fi notata cu maximum 100 puncte. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina minimum 70 de puncte la fiecare proba, in cazul concursurilor organizate pentru functiile de conducere.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute la fiecare proba. La rezultate finale egale, are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine are prioritate cel care are specializari in domeniul pentru care a candidat.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
STELIAN CRISTEA

 

SEF BIROU RUNOS,
FLORENTINA ANCU

DOCUMENTE ATAȘATE