Anunț organizare concurs ocupare post chimist specialist

Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman scoate la concurs, in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de chimist specialist pentru Laboratorul de Diagnostic si investigare in sanatate publica – Laboratorul de Chimie sanitara si/sau toxicologie.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverlnta de confirmare in gradul
  profesional pentru biologi, biochimisti sau chimisti;
 • c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • d) dovada/inscrisul din care sa rezultele nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f). la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e),
  respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajulul prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • h) chitanta de plata a taxei de concurs;
 • i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de chimist specialist.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90
de zile de la publicarea in “Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei – Biroul RUNOS si la tel.: 0247.311.354, int. 22 si 26.