Anunț ocupare post biolog (republicat)

Nr. 2081 din 02.03.2022

Directia de Sanatate Publica Judetul Teleorman anunta, in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata de biolog  in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

  1. Cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
  2. Copie   diploma de licenta  si adeverinta de confirmare in gradul profesional, dupa caz ;
  3. Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs, dupa caz;
  4. Dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.39 alin.(1) lit.c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, dupa caz;
  5. Cazierul judiciar;
  6. Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
  7. Chitanta de plata a taxei de concurs;
  8. Copia actului de identitate in termen de valabilitate;
  9. Copie a documentelor privind schimbarea numelui ( certificat de casatorie, certificat de divort, hotarare judecatoreasca , etc.);
  10. Curriculum vitae – model european.

Actele prevazute la lit.b) si c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentele prevazute la lit.d), e), f) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Cererea de la lit.a) va fi insotita de declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter profesional,conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protectia datelor ) cu modificarile ulterioare – conform model – Anexa 1 – Declaratie.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs va fi afisata la sediul institutiei si publicata pe site-ul DSP Teleorman.

La concurs se pot inscrie biologi debutanti, biologi, biologi specialisti sau principali.

Inscrierile la concurs se fac la sediul institutiei din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, judetul Teleorman, in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunt. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile.

Dupa finalizarea perioadei de inscriere, dosarele de inscriere la concurs se verifica si se confirma documentele din acestea. Pentru dosarele incomplete se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarele incomplete se resping.

Situatia privind dosarele admise sau respinse se afiseaza la sediul DSP Judetul Teleorman din Alexandria, str. Av.Alexandru Colfescu nr. 79, judetul Teleorman.

Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de doua zile lucratoare din momentul afisarii, directorului executiv al DSP Judetul Teleorman, care are obligatia de a le solutiona in termen de doua zile lucratoare de la depunere.

Concursul se organizeaza la sediul Directiei de Sanatate Publica Judetul Teleorman din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, judetul Teleorman,  Sala de sedinte, in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in ,, Viata Medicala „ la o data ce va fi comunicata ulterior.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al Directiei de Sanatate Publica Judetul Teleorman, telefon : 0247.311.221 interior 22 si 26.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
STELIAN CRISTEA

SEF BIROU RUNOS,
FLORENTINA ANCU

 

DOCUMENTE ATAȘATE