Anunț de promovare personal contractual

 

Direcţia de Sanatate Publica Teleorman, organizează examen de promovare intr-o funcţie cu un nivel de studii superior ( biolog ) , ca urmare a absolvirii de către salariat a unei forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea , in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic , conform prevederilor HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, in data de 19 aprilie 2018.

Examenul va avea loc la ora 10,00 si se va desfasura la sediul D.S.P.Teleorman din str. Mihaita Filipescu nr. 32 si va consta intr-o proba scrisa.

Bibliografia este anexata.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Maria Mioara Comana

SEF BIROU RUNOS,

Ec. Florentina Ancu

 
 
Documente atașate: