Anunț

Direcția de Sănătate Publică Județul Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, judetul  Teleorman, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante in conformitate cu prevederile Ordinului  166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: Chimist
NUMARUL POSTURILOR: 1 post unic vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de executie
COMPARTIMENT: Diagnostic si investigare in sanatate publica – Chimie sanitara si/sau toxicologie
DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână
PERIOADA : nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt:

 

 • a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • i) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul chimie/inginerie chimică;
 • Vechimea în muncă – minimum 1 an
 • Vechimea in domeniul studiilor : minimum 1 an

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 • a)formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa  2la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
 • b)copia de pe diploma de licenţă şi alte acte doveditoare privind activitatea profesionala, dupa caz;
 • c)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • d)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • e)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • f)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • g)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • h)curriculum vitae, model comun european;

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b), f), g) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea ,, conform cu originalul “ de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

Director executiv,
Ancu Florentina

Sef Serviciu  RUNOS,
Bene Carmen

 
 

DOCUMENTE ATAȘATE