Anunț

ANUNȚ

Direcția de Sănătate Publică județul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a unui post , funcție publică vacantă, pe perioadă nedeterminată , de referent clasa  III, grad profesional debutant, specialitatea asistent medical  (PL) debutant farmacie în cadrul Compartimentului Control unități și servicii de sănătate din cadrul Serviciului Control în sănătate publică, în conformitate cu prevederile art.618 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore pe saptămâna.

Concursul se va desfășura în data de 10.08. 2022, ora 10,00 – proba scrisă, la sediul Direcției de Sănătate Publică județul Teleorman din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79- Sala de ședințe . Proba interviu se va tine la o dată anunțată ulterior.

 

Condiții de participare pentru ocuparea postului de referent clasa III , grad profesional debutant :

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților  liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea farmacie;
 • studii liceale respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • fără vechime.

 

Condiții de ocupare a funcției  publice de referent clasa  III , grad profesional  debutant ( art.465 din Legea nr. 57/2019, republicată ):

 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică;

Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate de către medicul de familie.

 • îndeplinește condițiile de studii și vechime prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnare sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publiăa sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;

 

Conform prevederilor art.49 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008 , actualizată, dosarul de concurs trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la hotărârea sus-mentionată;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției/postului sau pentru exercitarea profesiei – Anexa 2D;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazier judiciar;
 • declarația pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere , sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin Ordin al Ministrului Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare intr-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare intr-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu orginalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică județul Teleorman din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, între orele 8,30 – 14,00 în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului, în perioada 11.07.2022 – 01.08.2022 ( inclusiv).

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor:

Adresa de corespondență : Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, județul Teleorman
Telefon/fax:0247311221/0247312224
E-mail: runostr@dsptr.ro
Persoana de contact : Obretin Iulia , referent superior Biroul RUNOS

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA ANCU

ȘEF  BIROU  RUNOS,
CARMEN BEN

 

DOCUMENTE ATAȘATE