Anunț

Directia de Sanatate Publica Judetul Teleorman anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, conform OMS nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea postului:

l . CHIMIST – specialitatea chimie – Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica – Laborator Chimie sanitara si/s-au toxicologie.

Se pot inscrie la concurs, chimisti debutanti, chimisti, chimisti specialisti sau chimisti principali.

Dosarele de inscriere trebuie sa contina obligatoriu documentele prevazute la art.6 din OMS nr.869/2015 si se depun la Biroul RUNOS in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de concurs. Candidatii pot obtine relatii suplimentare la sediul institutiei­ birou RUNOS si telefoanele: 0247311354 – interior 22 si 26.

  • a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
  • b) copia de pe diploma de licenta;
  • c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
  • d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (l) lit. c) din Legea 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog, si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
  • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa 3 la ordin;
  • f) cazier judiciar;
  • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
  • h) chitanta de plata a taxei de concurs;
  • i) copia actului de identitate in termen de valabilitate

Documentele solicitate vor fi insotite de originale, pentru certificare conform cu originalul.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a postului vacant este cea pentru examenul de obtinere a titlului de chimist specialist specialitatea chimie sanitara, publicata pe site-ul www .rns. ro, sectiunea Cursuri, concursuri, examene si la telefoanele 0247311354 – int. 26.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Florentina Ancu

 

BIROU RUNOS,

Ec. Carmen Bene