Anunț

Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman organizeaza in conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare  a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MS nr.1470/2011 ,  la sediul din Alexandria, str. Mihaita Filipescu nr. 32 ,  concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante:

 • 1(unu) post de asistent medical (PL) debutant generalist  – Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile;
 • 1(unu) post de asistent medical (PL) principal igiena  – Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile;
 • 1(unu) post de asistent medical (PL) igiena – Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile;
 • 1(unu) post de asistent medical (PL) generalist – Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca;
 • 2( doua ) posturi de asistent medical (PL) debutant generalist – Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic;
 • 1(unu) post de analist IA – Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile;

      In ziua de 29 iunie  2022, ora 10,00,  va avea loc proba scrisa,  iar data si ora interviului vor fi anuntate dupa rezultatul probei scrise.

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENTI MEDICALI (PL)   DEBUTANTI GENERALISTI

STUDII:

 • diploma de  scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor  liceelor sanitare,                promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, in specialitatea   medicina generala  ;
 • diploma de bacalaureat;
 • fara vechime.

 

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL (PL) GENERALIST

STUDII:

 • diploma de  scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor  liceelor sanitare,                promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, in specialitatea  medicina generala  ;
 • diploma de bacalaureat;

VECHIME:  minimum  6 luni vechime ca  asistent medical medicina generala

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL (PL) PRINCIPAL IGIENA

STUDII:

 • diploma de  scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor  liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, in specialitatea  igiena si sanatate publica ;
 • diploma de bacalaureat;
 • examen pentru obtinerea gradului principal in specialitatea igiena si sanatate publica;

VECHIME:  minimum  5 ani  vechime ca  asistent medical  igiena si sanatate publica.

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL (PL)  IGIENA

STUDII:

 • diploma de  scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor  liceelor sanitare,                promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, in specialitatea  igiena si sanatate publica ;
 • diploma de bacalaureat;

VECHIME:  minimum  6 luni vechime ca  asistent medical  igiena si sanatate publica.

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ANALIST IA

STUDII:

 • diploma de licenta in specialitate;

VECHIME: minimum  6 ani si 6 luni vechime in activitatea de informatica.

 

 

CONDITII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana , scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste condititiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
 • nu a fost condamnat defintiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • copia  actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si  ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate  corespunzatoare  eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.

Adeverinta care atesta starea de sanatate  va contine in clar, numarul, data , numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

 • curriculum vitae model european.
 • certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi si valabil la data concursului;
 • adeverinta de participare la concurs eliberata de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

 

Documentele se prezinta insotite de documentele originale, in vederea verificarii conformitatilor copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la  sediul D.S.P. judetul Teleorman din Alexandria str.Av.Alexandru Colfescu nr.79 ,Biroul RUNOS, pana la data 20.06.2022 (inclusiv ) , ora 16,00, iar persoana care asigura secretariatul comisiei este doamna Obretin Iulia, telefon 0247311221 , interior 26.

 

Concursul consta in 3 etape succesive:

 1. selectia dosarelor de inscriere;
 2. proba scrisa;
 3. interviul.

 

Bibliografia   este  anexata la prezentul anunt.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Florentina Ancu

CONSILIER SUPERIOR  RUNOS,
Carmen Bene

 

DOCUMENTE ATAȘATE