Anunț

Directia de  Sanatate Publica Judetul Teleorman anunta, in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, organizarea concursului pentru ocuparea  unui post vacant, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata:

 • 1( unu) post  de medic specialist confirmat  in specialitatea medicina de laborator  in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 1. Cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 2. Copie de pe diploma de licenta  si certificatul de specialist in  specialitatea medicina de laborator;
 3. Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
 4. Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile ulterioare;
 5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 8. Chitanta de plata a taxei de concurs;
 9. Copia actului de identitate in termen de valabilitate;
 10. Copie a documentelor privind schimbarea numelui ( certificat de casatorie, certificat  de divort, hotarare judecatoreasca, etc.), dupa caz;
 11. Curriculum vitae, model European;
 12. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste confirmarea si vechimea in specialitate.

Actele prevazute la lit.b) si c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentele prevazute la lit.d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Cererea de la lit.a) va fi insotita de declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protectia datelor ) cu modificarile ulterioare .

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este tematica pentru examenul de medic specialist medicina de laborator de pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Inscrierile la concurs se fac la sediul institutiei, in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunt. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile.

Dupa finalizarea perioadei de inscriere, dosarele de inscriere la concurs se verifica si se confirma documentele din acestea. Pentru dosarele incomplete se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

Situatia privind dosarele admise sau respinse se afiseaza la sediul D.S.P. Judetul Teleorman din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79.

Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de doua zile lucratoare din momentul afisarii, directorului executiv al D.S.P. Judetul Teleorman, care are obligatia de a le solutiona in termen de doua zile lucratoare de la depunere.

Concursul se organizeaza la sediul Directiei de Sanatate Publica Judetul Teleorman, din Alexandria, str. Mihaita Filipescu nr. 32 , in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarii in ,, Viata Medicala “ , la o data ce va fi comunicata ulterior.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al Directiei de Sanatate Publica Judetul Teleorman, telefon 0247.311.221, int. 26.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Florentina Ancu

                                                 CONSILIER SUPERIOR RUNOS,
Carmen Bene