Anunț

Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman anunta , in conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare,  organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi, vacante, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata:

 • 1 post medic primar confirmat in  specialitatea igiena in cadrul Compartimentului de evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca;
 • 1 post medic specialist confirmat in specialitatea igiena, in cadrul Compartimentului de evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca;
 • 1 post medic primar confirmat in specialitatea medicina de familie in cadrul Compartimentului de evaluare si promovare a sanatatii;
 • 1 post medic specialist confirmat in specialitatea medicina de laborator in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica; 
 • 1 post biolog in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica

Dosarul de  inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi, biochimisti sau chimisti;
 • c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d)  ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ` ulterioare;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • h) chitanta de plata a taxei de concurs;
 • i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
 • j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de casatorie, certificat de divort, hotarare judecatoreasca, etc.)
 • k) curriculum vitae.

Actele prevazute la lit.b) si c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentele  prevazute la lit.d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Cererea de la lit.a) va fi insotita de declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter profesional, conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a  Directivei 95/46/CE (R   egulamentul general privind protectia datelor ) cu modificarile ulterioare-conform model –Anexa 1-Declaratie.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs  va fi afisata la sediul institutiei si publicata pe site-ul DSP Teleorman.

Inscrierile la concurs se fac la sediul institutiei, in termen de 15 zile calendaristice de la  publicarea acestui anunt. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare , candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile.

Dupa finalizarea perioadei de inscriere, dosarele de inscriere la concurs se verifica si se confirma documentele din acestea. Pentru dosarele incomplete se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

Situatia privind dosarele admise sau respinse se afiseaza la sediul DSP judetul Teleorman din Alexandria str.avocat Alexandru Colfescu nr.79 .

Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza , in termen de doua zile lucratoare din momentul afisarii, directorului executiv al DSP Teleorman, care are obligatia de a le solutiona in termen de doua zile lucratoare de la depunere.

Concursul se organizeaza la sediul Directiei de Sanatate Publica judetul Teleorman , din Alexandria str.avocat Alexandru Colfescu nr.79, Sala de sedinte, in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”, la o data ce va fi comunicata ulterior.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al Directiei de Sanatate Publica judetul Teleorman,  telefon: 0247311221 int.22 si 26.

DIRECTOR EXECUTIV,
Cristea Stelian

SEF BIROU RUNOS,
Ancu Florentina

DOCUMENT ATAȘAT