Concurs

Având in vedere prevederile art.63 si 64 din Legea nr.188/1999 ( r2) privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare , prevederile art.125 din HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările si completările ulterioare, Direcţia de Sanatate Publica Teleorman organizează concurs de promovare in grad profesional pentru :
1 (unu) post de inspector principal in 1 (unu) post de inspector superior, din cadrul Compartimentului inspecţia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie sa îndeplinească in mod cumulativ următoarele condiţii:

  • sa aiba cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • sa fi obtinut cel puţin calificativul „ bine ” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
  • sa nu aiba in cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiata in condiţiile prezentei legi.

Concursul va avea loc la sediul DSP Teleorman din Alexandria, str. Av.Alexandru Colfescu nr. 79, după următorul program:

  • Selecţia dosarelor-18.12.2017;
  • Proba scrisa – 22 .12.2017, ora 10,00;
  • Interviul- 28.12.2017, ora 10,00.

In vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul care trebuie sa conţină obligatoriu:

  • copie de pe carnetul de munca sau adeverinţa eliberata de Biroul RUNOS in vederea atestării vechimii in gradul profesional din care promovează;
  • copii de pe Rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • formularul de înscriere prevăzut in anexa 3 la HG nr. 611/2008. Formularul se va obţine de la secretariatul Comisiei de concurs.

Dosarele se vor depune la secretariatul comisiei, Biroul RUNOS, pana la data de 13.12.2017, orele 12,00, la d-na Bene Carmen – consilier superior – secretar comisie, camera 14, telefon: 0247.311.354, int.26, fax: 0247.312.224, e-mail: runostr@dsptr.ro, telefon mobil: 0727.737.658.
Adresa de corespondenta : Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, judeţul Teleorman.

Documente atasate: