Anunț

Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman organizeaza in conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MS nr.1470 /2011 , la sediul din Alexandria str.avocat Alexandru Colfescu nr.79, concurs pentru ocuparea a 4 posturi de asis tenti medicali igiena pe perioada nedeterminata, astfel:

 • 1 post asistent medical principal PL igiena la Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile-pentru Unitatea de Produse Antiepidemice;
 • 1 post asistent medical debutant PL igiena la Compartimentul evaluarea factorilor de rise din mediul de viata si munca;
 • 2 posturi de asistent medical principal PL igiena la Compaitimentul evaluarea factorilor de rise din mediul de viata si munca;

In ziua de 26 iulie 2021, ora 10,00 va avea loc proba scrisa, iar data si ora interviului vor fi anuntate dupa rezultatul probei scrise.

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) igiena

 • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de stud ii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusi v, cu nivelul studiilor postl ice ale sanitare;-in specialitatea igiena.
 • examen pentru obtinerea gradului principal-in specialitatea igiena
 • diploma de bacalaureat
 • VECHIME: minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant (PL) igiena

 • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nt.797/1997 – in specialitatea igiena.
 • diploma de bacalaureat

CONDITII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • are cetatenia roman a, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apattinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate depl ina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de farnilie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplin este condi titiil e de studii si, dupa caz, de vechim e sau alte condit ii specifice potrivit cerin telor postului scos la concurs.
 • nu a fost cond amnata defintiv pentru savarsirea unei infractiuni cont ra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care imp ied ica in faptuir ea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu in tentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a in tervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • cerere de inscrie re la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • copia actul ui de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copii le documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
 • specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitate a studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 !uni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatu lui sau de catre unitatile sanitare abilitate.
 • adeverinta care atesta starea de sanatate va contine in clar, numarul, data , numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
 • curriculum vitae model european.
 • certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi si valabil la data concursului;
 • adeverinta de participare la concurs eliberata de Ordinul Asistenti lor Medicali Generalisti, Moaselor si asistentilor Medicali din Romania.

Documentele se prezinta insotite de documentele originale, in vederea verificarii conformitatilor copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul DSP judetul Te leorman din Alexandria str.av.Alexandru Colfescu nr.79 biroul RUNOS, pana la data 15 iulie 2021, ora 16,00, iar persoana care asigu ra secreta riatul comisi ei este doamna Obretin Iulia, telefon 0247311221 interior 22 si 26.

Conditiile necesare postului sunt prevazute la art.3 din Regulamentul sus-mentionat. Concursul consta in 3 etape succesive:

 • 1. selectia dosarelor de inscriere;
 • 2. proba scrisa;
 • 3. interviul.

Bibliografia este anexata la prezentul anunt.

 

DOCUMENTE ATAȘATE