Anunț

 
Directia de Sanatate Publica Teleorman demareaza procedura de angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta, personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in baza prevederilor art.21 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic si  in baza prevederilor OMS nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dupa cum urmeaza:

 • 2 medici specialisti, specialitatea epidemiologie – Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile;
 • 1 medic specialist, specialitatea igiena – Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca;
 • 1 medic specialist, specialitatea medicina de familie – Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca;
 • 1 medic specialist, specialitatea medicina de laborator – Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic;
 • 1 biolog – Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic;
 • 1 asistent medical igiena si sanatate publica – Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca;
 • 2 asistenti medicali igiena si sanate publica –Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile;
 • 2 asistenti medicali, specialitatea laborator  –Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica (1 post la Chimie sanitara si 1 post la Diagnostic microbiologic )

 

Conditii generale de participare pentru toate posturile:

 

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;
 7. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

1. La inscrierea pentru angajarea pe posturile de medici/biologi , candidatii vor trimite dosarul  electronic ,  in perioada 10-11 septembrie 2020, orele 8,00- 14,00, prin e-mail , in format pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa : runostr@dsptr.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie  ,, dosar concurs medic/biolog si numele persoanei,  cu urmatoarele acte :

 1. cerere de inscriere in care se mentioneaza postul pe care doreste sa concureze, adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare ( Anexa nr.2 la Metodologia din OMS nr.905/2020);
 2. copia actului de identitate , in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat  de casatorie, dupa caz;
 3. declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ( Anexa nr. 5 la Metodologia din OMS nr.905/2020);
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici si respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi, biochimisti sau chimisti );
 5. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinte care sa ateste vechinea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 6. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, candidatul declarat admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar ( Anexa nr.3 la Metodologia din OMS nr.905/2020) ;
 7. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, sau certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 8. curriculum vitae, model comun european;
 9. declaratia pe propria raspundere ca este/nu este angajat/incadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu ( Anexa nr. 4 la Metodologia din OMS nr.905/2020);
 10. declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ( Anexa nr.6 la Metodologia din OMS nr.905/2020);
 11. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 12. dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respective la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art.39 alin.(1) lit.c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist , biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
 13. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 la OMS nr.869/2015 .

 

 

2. La inscrierea pentru angajarea pe posturile de asistenti medicali cu scoala postliceala sanitara ( absolventi ai scolii postliceale sanitare in specialitatea igiena si sanatate publica/laborator ), sau sa detina diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare ), candidatii vor trimite dosarul electronic,  in perioada 10-11 septembrie  2020, orele 8,00 – 14,00, prin e-mail, in format pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa runostr@dsptr.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie ,, dosar concurs  asistent medical igiena si sanatate publica   si numele persoanei „ , cu urmatoarele acte:

 1. cerere de inscriere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare ( Anexa nr. 2 la Metodologia din OMS nr. 905/2020);
 2. copia actului de identitate, in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie , dupa caz;
 3. declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ( Anexa nr. 5 la Metodologia din OMS nr. 905/2020 );
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat si scoala postliceala sanitara in specialitatile solicitate ;
 5. copia carnetului de munca sau dupa caz adeverinta care sa ateste vechimea in munca , in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 6. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (Anexa nr. 3 la Metodologia din OMS nr. 905/2020);
 7. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, sau certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
 8. curriculum vitae, model comun european ;
 9. declaratia pe propria raspundere ca este/nu este angajat /incadrata la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu- (Anexa nr. 4 la Metodologia din OMS nr. 905/2020 )
 10. declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau coloborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ( Anexa nr. 6 la Metodologia din OMS nr.905/2020)
 11. copie dupa certificaul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi;
 12. adeverinta pentru angajare eliberata de catre organizatia profesionala;

 

 

PRECIZARI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea fara concurs a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere , pe perioada determinata in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza art.11 din Legea nr.55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata prin OMS nr. 905/2020, in situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu.

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor se vor afisa pe pagina de internet a institutiei , www.dsptr.ro, in data de 14.09.2020, ora 16,00, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu ,in cazul in care sunt admisi mai multi candidati pe post la selectia dosarelor.

In cazul in care se incheie contractul individual de munca, se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu in 5 zile lucratoare de la incheierii contractului individual de munca.

La data prezentarii, la sediul institutiei, pentru incheierea contractului individual de munca, candidatii declarati admisi vor prezenta actele in original, pentru certificare.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al DSP Teleorman, telefon : 0247.311.221, interior 26.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Stelian Cristea

SEF BIROU RUNOS,
Ec. Florentina Ancu

 
 
DOCUMENT ATAȘAT