Anunt examen de promovare in grad profesional

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

A JUDETULUI TELEORMAN

Str. Av. Alex. Colfescu nr. 79

Alexandria , cod. 140068

Tel/fax: 0247.311.354; 0247.312.224

Nr. 3027 din  15.04.2013

 

A N U N T

Avand in vedere:

 • prevederile art.63 si 64 din Legea nr. 188/1999 (R2) privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile art.125 si 126 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

Directia de Sanatate Publica Teleorman organizeaza examen de promovare in grad profesional pentru urmatoarele functii publice:

 1. 1 ( unu ) post de consilier principal in 1 ( unu ) post de consilier superior , din cadrul Compartimentului buget – finante;
 2. 1 ( unu ) post de consilier  principal  in 1 ( unu ) post de consilier  superior, din cadrul Compartimentului  contabilitate;
 3. 1 ( unu ) post de consilier  principal  in 1 ( unu ) post de consilier  superior, din cadrul Biroului RUNOS;

 Pentru participarea la examen, candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1.  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 2. sa fi obtinut cel putin calificativul ,, bine ” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii doi ani calendaristici;
 3. sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii.

Examenul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica Teleorman din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, dupa urmatorul program:

 • 10.05.2013 – selectia dosarelor;
 • 15.05.2013 , ora 10,00 – proba scrisa;
 • 16.05.2013 , ora 10,00 – interviul.

In vederea participarii la examen, candidatii depun dosarul de examen, care va contine in mod obligatoriu :

 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Biroul RUNOS in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere prevazut in anexa 3 la HG nr. 611/2008. Formularul se obtine de la secretariatul comisiei de examen.

Bibliografia pentru examen este cea anexata prezentului anunt.

Dosarele se vor depune la secretariatul comisiei de examen, biroul RUNOS, pana la data de 04.05.2013, ora 12,00.

DIRECTOR EXECUTIV,                           SEF BIROU  RUNOS,

Dr. Maria Mioara Comana                         Ec. Florentina Ancu

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 7/ 2004 – privind Codul de conduita al functionarilor publici;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata ( r2) cu modificarile si completarile ulterioare ;
 3. Ordinul M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 284/2010 cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
 5. Legea nr.82/1991 a contabilitatii;
 6. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
 7. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,  lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 8. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.