Invitație de participare achiziție publică pentru “Servicii de organizare seminarii”

 
Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, cu sediul in Alexandria, Str. Al.Colfescu, Nr. 79, cod fiscal 4567980 organizează prin reprezentanţii săi legali, in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, procedura simplificata de achiziţie având ca obiect achiziţionarea de SERVICII ORGANIZARE SEMINARII (EVENIMENTE CURSURI DE FORMARE / WORKSHOP-URI ) – COD CPV: 79951000-5.

In acest sens, va invitam sa depuneţi Oferta pentru Atribuirea Contractului pana in ziua de 05 Noiembrie, ora 12 :00, la sediul autoritatii contractante , cu menţionarea termenului de valabilitate al ofertei.

Deschiderea ofertei va avea loc in data de 05 noiembrie ora 14:00.

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achiziţie il constituie: “preţul cel mai scăzut“.

Orice corespondenta, comunicare, se vor transmite numai sub forma de document scris, inregistrat la registratura unităţilor in momentul transmiterii si respectiv primirii.

Anexam la prezenta Documentaţia pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertei.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
DR. MARIA MIOARA COMANA

MANAGER PROIECT,

SFERLE SORIN

 
 

DOCUMENTE ATAȘATE