Ministerul Sănătăţii

 
Ordin nr. 1030/2009

din 20/08/2009
Versiune actualizata la data de 02/06/2015

Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei


 

    ___________
@Text actualizat la data de 02.06.2015. Actul include modificările din următoarele acte:
- Ordinul nr. 251/2012
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 26/03/2012.
- Ordinul nr. 1185/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27/11/2012.
- Ordinul nr. 930/2014 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20/08/2014.
- Ordinul nr. 677/2015 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 02/06/2015.

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de control în sănătate publică nr. I.B. 7.173 din 20 iulie 2009,
    având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, republicată,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:
   a) autoritatea competentă este reprezentată de servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, precum şi serviciile din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie;
   b) personalul de specialitate desemnat este reprezentat de personalul desemnat din cadrul serviciului/biroului/comparti- mentului, conform atribuţiilor specifice stabilite;
   c) riscul reprezintă probabilitatea unor efecte negative asupra sănătăţii ca urmare a expunerii la factori fizici, chimici, biologici şi sociali din habitatul uman, cunoscuţi sau identificaţi prin activităţi specializate, în condiţii specifice;
   d) neconformitatea reprezintă nerespectarea unei prevederi legale specifice domeniului;
   e) certificarea conformităţii este procedura prin care autoritatea competentă atestă, în scris, conformitatea unui/unei obiectiv/activităţi cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă şi sănătate publică specifice domeniului;
   f) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză şi investigaţie sanitară care condiţionează, din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii în obiective de interes public de conformarea la normele de igienă şi de sănătate publică;
   g) autorizaţia sanitară de funcţionare reprezintă un act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente ori de punere în funcţiune a unei activităţi în obiective de interes public.
   h) asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei;
    ___________
    Litera h) a fost introdusă prin punctul 1. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   i) notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică a conformităţii reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competenţă prin care sunt stabilite cerinţele prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea sau modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei;
    ___________
    Litera i) a fost introdusă prin punctul 1. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   j) notificarea de certificare de sănătate publică a conformităţii reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerinţele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activităţi cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă şi sănătate publică specifice domeniului;
    ___________
    Litera j) a fost introdusă prin punctul 1. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   k) viza anuală reprezintă confirmarea în scris de către autoritatea locală de sănătate publică privind respectarea conformităţii cu autorizarea sanitară eliberată anterior.
    ___________
    Litera k) a fost introdusă prin punctul 1. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   Art. 2. - (1) Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situaţiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populaţiei.
   (2) Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate sunt următoarele:
   a) autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere;
   b) autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare;
   c) certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 2. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   d) asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice.
   e) viza anuală.
    ___________
    Litera e) a fost introdusă prin punctul 3. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   Art. 3. - (1) Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere este procedura administrativă prin care autoritatea competentă înregistrează declaraţia pe propria răspundere referitoare la respectarea reglementărilor legale incidente domeniului şi este înştiinţată şi solicitată pentru verificarea conformităţii.
   (2) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare este procedura administrativă prin care autoritatea competentă evaluează conformitatea obiectivului, întocmeşte referatul de evaluare şi eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare sau notificarea de respingere a acesteia.
   (3) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este procedura administrativă prin care se efectuează evaluarea conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   (4) Asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   Art. 4. - (1) Tarifele de autorizare sanitară în baza referatului de evaluare, certificare a conformităţii şi asistenţa de specialitate de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 1 "Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară".
   (2) Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare, precum şi cele încasate pentru viza anuală se constituie în venit la bugetul de stat de către autoritatea competentă.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   (3) Sumele încasate din activitatea de certificare a conformităţii şi asistenţa de sănătate publică rămân la nivelul autorităţilor competente, constituind venituri proprii ale acestora.
   (4) Pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere nu se percep tarife.
   (5) Abrogat prin punctul 5. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.
   (6) Pentru eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare, pentru asistenţa de specialitate în sănătate publică, pentru certificarea conformităţii şi a vizei anuale se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   (7) Eliberarea în regim de urgenţă se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 6. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   (8) Sumele încasate ca tarife suplimentare se constituie venituri proprii ale autorităţii competente.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 7. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   
CAPITOLUL II

  Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere

   Art. 5. - Procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2 şi care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului.
   Art. 6. - (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere sunt:
   a) cererea de autorizare şi documentele specifice obiectivului/activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 8. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   b) declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul şi/sau titularul activităţii, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a);
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 3. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   (2) Documentaţiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
   (3) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în termen de 30 de zile lucrătoare personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   (4) Dacă se constată neconformităţi, în funcţie de gravitatea acestora şi, implicit, riscul pentru starea de sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile şi se comunică acest lucru solicitantului.
   (5) După expirarea termenului acordat pentru conformare se efectuează recontrolul şi orice neconformitate se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
   Art. 7. - (1) Pentru autorizarea sanitară a unităţilor publice aflate în proiecte de reabilitare, care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă următoarele documente:
   a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
   b) declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul şi/sau titularul activităţii, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a);
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 4. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   c) programul activităţilor în derulare pentru conformarea la reglementările legale în vigoare specifice domeniului, cu termene de îndeplinire şi responsabilităţi, semnat de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii;
   d) dovada existenţei surselor de finanţare pentru activităţile cuprinse în programul de conformare;
   e) după caz, solicitare de asistenţă de specialitate de sănătate publică, pentru a stabili programul de măsuri în vederea conformării la prevederile legale.
   (2) Documentaţiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
   (3) Personalul de specialitate desemnat analizează documentaţia şi, după caz, efectuează evaluarea obiectivului pentru stabilirea programului de măsuri în vederea conformării şi propune conducerii autorităţii competente eliberarea autorizaţiei sau a notificării privind respingerea acesteia.
   (4) Modelul notificării de respingere a autorizaţiei sanitare este prevăzut în anexa nr. 6.
   Art. 8. - Termenul pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere este de maximum 20 de zile lucrătoare.

   
CAPITOLUL III

  Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare

   Art. 9. - (1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităţilor/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităţilor, indiferent de forma de organizare juridică.
   (2) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi, indiferent de forma de organizare a solicitantului:
   a) tratarea şi distribuţia apei potabile;
   b) producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 6. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   c) fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;
   d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;
   e) activităţi de asistenţă medicală spitalicească;
   f) activităţi de asistenţă medicală generală;
   g) activităţi de asistenţă medicală specializată;
   h) activităţi de asistenţă stomatologică;
   i) activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
   j) activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
   k) activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
   l) alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.
   m) activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.
    ___________
    Litera m) a fost introdusă prin linia din Ordin nr. 930/2014 începând cu 18.11.2014.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   (3) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru activităţile menţionate la lit. a)-e) se vizează anual.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 7. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   (4) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru obiectivele care desfăşoară activităţile menţionate la lit. f)-k) emisă pe baza declaraţiei pe propria răspundere înainte de apariţia Ordinului ministrului sănătăţii nr. 251/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei îşi menţine valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 7. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   (5) Pentru activităţile care se vizează anual, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare, titularul va solicita vizarea acesteia.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 7. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.
    ___________
    Art. 9. - a fost modificat prin punctul 10. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   Art. 10. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, solicitantul depune la autoritatea competentă următoarea documentaţie:
   a) cerere semnată de titularul activităţii/administrator;
   b) dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
   c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
   d) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
   e) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
   (2) Dacă documentaţia nu este completă şi corect întocmită din punctul de vedere al informaţiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică în scris acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   (3) Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării.
   (4) Rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare. Conţinutul-cadru al referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7.
   (5) În urma verificării conformării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, autoritatea competentă va emite autorizaţia sanitară de funcţionare.
   (6) Modelul autorizaţiei sanitare de funcţionare emise în baza referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 8.
   (7) În cazul constatării de neconformităţi, pentru obiectivele aflate în funcţiune, în urma evaluării riscului pentru sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului. Pentru obiectivele nou-înfiinţate care nu desfăşoară încă activităţi, termenul de remediere este stabilit de comun acord cu titularul activităţii.
   (8) Dacă la reevaluarea obiectivului se constată că nu au fost remediate neconformităţile semnalate, se respinge autorizarea sanitară.
   (9) Procedura de autorizare sanitară se poate relua după remedierea neconformităţilor.
   Art. 11. - (1) În cazul unităţilor sanitare cu paturi se poate elibera autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare în următoarele situaţii:
   a) funcţionarea nu implică riscuri majore pentru mediu şi comunitate;
   b) neconformităţile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu program de conformare, solicitantul depune un proiect de program de conformare cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea costurilor şi surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului de conformare.
   (3) Autoritatea competentă analizează proiectul, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia.
   (4) La elaborarea programului de conformare se iau în considerare următoarele:
   a) constatările autorităţii competente cu ocazia evaluării efectuate;
   b) concluziile privind riscul pentru starea de sănătate a populaţiei rezultat din funcţionarea obiectivului;
   c) rezultatele monitorizărilor anterioare.
   (5) Autoritatea competentă acceptă programul de conformare numai dacă solicitantul:
   a) dovedeşte că modificările pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic;
   b) îşi asumă responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc cunoscuţi şi identificaţi în perioada derulării lucrărilor în vederea conformării şi aplicarea acţiunilor corective în vederea limitării efectelor acestora, după caz;
   c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.
   (6) Durata programului de conformare nu poate depăşi 6 luni.
   (7) Pentru unităţile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activităţi complexe şi investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2016 şi un program operaţional pentru anul în curs.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 677/2015 începând cu 02.06.2015.

   (71) Pentru a evita neconformităţile cu normele de igienă şi sănătate publică care duc implicit la elaborarea de planuri de conformare, înainte de autorizarea sanitară, unităţile sanitare cu paturi vor solicita direcţiei de sănătate publică asistenţă de specialitate de sănătate publică, conform prevederilor art. 18, care va certifica conformarea cu normele mai sus menţionate.
    ___________
    Alineatul (7^1) a fost introdus prin punctul 2. din Ordin nr. 677/2015 începând cu 02.06.2015.

   (8) Autorizaţia sanitară cu program de conformare are caracter temporar, urmând ca la expirarea termenului, în condiţiile realizării integrale a măsurilor programului de conformare, să se elibereze autorizaţia sanitară de funcţionare definitivă.
   (9) Termenele de conformare pentru neconformităţile constatate, care sunt condiţii pentru autorizarea sanitară a funcţionării unităţii, se acordă corelat cu angajamentele obiective, documentate.
   (10) După data prevăzută la alin. (7), pentru unităţile sanitare care nu se conformează normelor de igienă şi sănătate publică, autorizaţia sanitară de funcţionare se anulează şi unităţile sanitare nu mai pot funcţiona.
    ___________
    Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 3. din Ordin nr. 677/2015 începând cu 02.06.2015.

   Art. 12. - (1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care îşi desfăşoară activitatea în mai multe locaţii se eliberează o singură autorizaţie sanitară de funcţionare.
   (2) Pentru fiecare locaţie se va întocmi câte o anexă la autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii sanitare, care va cuprinde următoarele date: denumirea unităţii sanitare, secţia/secţiile, adresa, structura funcţională, după caz, activităţile administrative, numărul de angajaţi.
   (3) În cazul în care autorizarea sanitară se face cu program de conformare, pentru fiecare unitate sanitară se va elabora un singur program de conformare.
   (4) Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor sanitare cu paturi este valabilă un an. Cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei, titularul va solicita vizarea acesteia.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 13. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   Art. 13. - Termenul de soluţionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentaţiei.
   Art. 14. - Abrogat prin punctul 8. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.
    ___________
    Art. 14. - a fost modificat prin punctul 14. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   Art. 15. Abrogat prin punctul 15. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.
   Art. 16. - Pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare, personalul de specialitate desemnat aplică reglementările legale în vigoare referitoare la contravenţiile privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.
    ___________
    Art. 16. - a fost modificat prin punctul 16. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   
CAPITOLUL IV

  Certificarea conformităţii şi asistenţa de specialitate de sănătate publică

   Art. 17. - (1) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
   (2) Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:
   a) cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 17. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;
   c) dovada achitării tarifului de certificare.
   (3) Documentaţia se depune la autoritatea competentă, fiind soluţionată de personalul de specialitate desemnat.
   (4) Pentru soluţionarea cererii de certificare a conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentaţia depusă şi s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.
   (5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 18. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   (6) Dacă sunt constatate neconformităţi, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.
   Art. 18. - (1) Documentaţia necesară pentru asistenţa de specialitate de sănătate publică se compune din:
   a) cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 19. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   b) schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz;
   c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
   d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz;
   e) dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică.
   (2) Cererile de asistenţă de specialitate de sănătate publică se soluţionează de către personalul de specialitate desemnat.
   (3) Personalul de specialitate analizează şi evaluează conformarea proiectului la normele de igienă şi sănătate publică şi/sau la alte reglementări legale, efectuează evaluarea obiectivului, după caz, şi eliberează notificarea privind respectarea legalităţii, inclusiv propuneri de modificare şi recomandări pentru asigurarea conformităţii.
   Art. 19. - (1) Soluţionarea cererilor de certificare a conformităţii şi asistenţă de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 20. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   (2) Notificarea va fi semnată de conducerea autorităţii competente.

   
CAPITOLUL V

  Dispoziţii finale

   Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările ulterioare, art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 22 august 2007, art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
   Art. 201. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru obiectivele a căror activitate necesită vizarea anuală autorizaţia sanitară de funcţionare este valabilă 12 luni de la eliberarea acesteia.
    ___________
    Art. 20^1. - a fost introdus prin punctul 21. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   Art. 202. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică activităţilor şi practicilor nucleare.
    ___________
    Art. 20^2. - a fost introdus prin punctul 9. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   Art. 21. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi serviciile medicale din structura ministerelor cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 22. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 23. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Ministrul sănătăţii,
Ion Bazac    Bucureşti, 20 august 2009.
    Nr. 1.030.

   
ANEXA Nr. 1

   
LISTA
cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

   

Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitară Tariful (lei)
1. Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 300
2. Certificarea conformităţii 200
3. Asistenţă de specialitate de sănătate publică 200
4. Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă 50
5. Acordare viză anuală 200

   NOTĂ: Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei.

    ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin punctul 22. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   
ANEXA Nr. 2

   
LISTA
activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN)

    1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
    1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
    1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
    1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui
    1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri)
    1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
    1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
    1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
    1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
    1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
    1052 - Fabricarea îngheţatei
    1061 - Fabricarea produselor de morărit
    1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon
    1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
    1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
    1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
    1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei
    1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
    1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
    1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
    1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
    1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
    1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
    1105 - Fabricarea berii
    1106 - Fabricarea malţului
    1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice
    2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
    3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
    3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase
    3812 - Colectarea deşeurilor periculoase
    3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
    3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
    4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
    4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
    4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
    4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
    4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
    4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
    4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
    5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
    5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
    5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
    5590 - Alte servicii de cazare
    5610 - Restaurante
    5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
    5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
    5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
    8510 - Învăţământ preşcolar
    8520 - Învăţământ primar
    8531 - Învăţământ secundar general
    8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
    8541 - Învăţământ superior nonuniversitar
    8542 - Învăţământ superior universitar
    8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
    8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
    8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
    8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
    8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
    8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
    8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.
    9311 - Activităţi ale bazelor sportive
    9312 - Activităţi ale cluburilor sportive
    9319 - Alte activităţi sportive
    9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
    9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
    9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
    9604 - Activităţi de întreţinere corporală

    ___________
    ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin punctul 10. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   
ANEXA Nr. 3

    Autoritatea competentă ............................
    Nr. ......./......../..........

   
CERERE

    Subsemnatul (a),.............................................., cu domiciliul în localitatea................................., judeţul......................, str..................................., bl./sc./et./ap................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria......... nr...................., eliberat de..................................... la data de........................., în calitate de.......................... al................................, cu sediul în.................................., telefon...................., fax..............................., înmatriculată la registrul comerţului cu nr................., având codul fiscal nr......... din..................., solicit...............................................pentru...................................................., situat la (adresa).........................................................................................., având ca obiect de activitate (cod CAEN).................................., structura funcţională.................................................
    Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume:
   a) memoriul tehnic;
   b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
   c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
   d) actul de înfiinţare al solicitantului;
   e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
   f) chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică/viză nr. ............ din data de .................., în valoare de ............... lei.
    Documentele menţionate la lit. a)-e) vor fi depuse în original sau în copie cu menţiunea "conform cu originalul" şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.

   

Data (completării) ....................... Semnătura ..................

    ___________
    ANEXA Nr. 3 a fost modificată prin punctul 11. din Ordin nr. 1185/2012 începând cu 27.11.2012.

   
ANEXA Nr. 4a)
   
Nr. înregistrare autoritate competentă ...................................... Anexă la ASF nr. .....................
Nr. înregistrare solicitant ......................................

   
DECLARAŢIE
referitoare la condiţiile igienico-sanitare

    Subsemnatul (a), ........................., în calitate de ............................. al ......................................., cu sediul în localitatea .............................., str. ................................nr. ......., sectorul ....., având codul fiscal ................, declar următoarele pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii:
    În sediul din localitatea ................................, str. ................................................., sectorul/judeţul ...................................., se desfăşoară activitatea/activităţile (cod CAEN) ............................................................ .
    Sunt asigurate următoarele:
   1. Obiectivul are structura funcţională conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. ...... (se enumeră spaţiile/încăperile, destinaţia acestora, suprafaţa):
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
   2. Posed următoarele dotări şi echipamente specifice activităţii desfăşurate:
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
   3. Deţin acordul asociaţiei de proprietari şi al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu
   4. În obiectiv sunt asigurate următoarele utilităţi:
   4.1. apă potabilă - în sistem centralizat;
   - din sursă proprie (puţ forat, fântână cu hidrofor, buletin de analiză apă potabilă nr. .......... din data ..............................
   4.2. apă caldă: - Da/Nu .................
   4.3. canalizare: - racord la sistem public;
   - alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.
   5. Evacuarea deşeurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu .....
   6. Nr. angajaţi .........
   7. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.

    Data .....................................
   
Semnătura ...................................

   
ANEXA Nr. 4b) Abrogată prin punctul 25. din Ordin nr. 251/2012
începând cu 26.03.2012.
   
ANEXA Nr. 5

   
- model -

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Autoritatea competentă

   
AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE
în baza declaraţiei pe propria răspundere

    Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    La cererea .................................................., în calitate de ............................. al ......................, cu sediul în ............................, cod fiscal/CUI ................., având în vedere Declaraţia pe propria răspundere nr. ......../.......... referitoare la condiţiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. .................. şi a ......................, se acordă:

   
AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE
Nr. ..../....../........

    pentru obiectivul: ......................................................, situat în .................................................., având ca obiect de activitate .................................. (cod CAEN), având structura funcţională menţionată în declaraţia pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare şi este parte integrantă din aceasta.

   

Director,
.............................................................
Semnătura şi ştampila autorităţii competente   NOTĂ: Titularul autorizaţiei este obligat:
   - să solicite în scris schimbarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul modificării în structura funcţională a unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării;
   - să aplice şi să respecte normele antiepidemice şi de igienă în vigoare.

    ___________
    ANEXA Nr. 5 a fost modificată prin punctul 26. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.

   
ANEXA Nr. 6

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Autoritatea competentă

   
NOTIFICARE DE RESPINGERE A AUTORIZAŢIEI SANITARE- model -

    Către
    ................................................................................................

    Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la .......................................................................................... (se specifică autoritatea competentă) cu nr. ........... din data ............./..............., privind autorizarea sanitară a obiectivului .............................................., cu sediul în localitatea ................., str. ...................... nr. ............, judeţul/sectorul ........................................., având activitatea ............................................................................., vă comunicăm că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările sanitare în vigoare, datorită următoarelor neconformităţi:
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................,
    (precizarea lor şi a prevederilor legale cu care nu se conformează)
    menţionate în Procesul-verbal de constatare a conformităţii/Referatul de evaluare nr. ....................... din data de .........................., întocmit de către ................................................................................................................... . (numele, prenumele şi specialitatea medicului)
    După remedierea neconformităţii/neconformităţilor veţi reveni cu o nouă solicitare de evaluare.

   
Conducerea autorităţii competente,
.....................................................

   
ANEXA Nr. 7

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Autoritatea competentă

   
REFERAT DE EVALUARE
pentru autorizarea sanitară
Nr. ........../........./200....

    Subsemnatul(a), ......................, în calitate de ............................., însoţit/însoţită de ......................................... din cadrul ..............................., (se specifică autoritatea competentă) serviciul/biroul/compartimentul ............................, am efectuat la solicitarea ..........................................., (denumirea solicitantului) cu sediul în ................................................., înregistrată la ..................................... nr. ...../............./200.., în prezenţa domnului/doamnei ................................. în calitate de ........................., evaluarea obiectivului ............., cu sediul în localitatea ............................................., str. .............. nr. ........., judeţul/sectorul ............................................., cu activitatea/activităţile (cod CAEN)
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
   1. S-au evaluat condiţiile de desfăşurare a activităţii/activităţilor:
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
    (precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)
   2. Structura constructivă şi circuitele funcţionale sunt conforme prevederilor:
    .............................................................................................................................................................
    (precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)
   3. Tehnologia de fabricaţie şi dotările cu echipamente, instalaţii, utilaje şi mobilier sunt conforme prevederilor:
    .............................................................................................................................................................
   4. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind:
   a) iluminatul ......................................................................................... |___DA_|__NU__|
   b) asigurarea ventilaţiei ............................................................................. |___DA_|__NU__|
   c) asigurarea încălzirii (microclimat) ................................................................ |___DA_|__NU__|
   d) accesibilitate la apa potabilă ..................................................................... |___DA_|_NU___|
   e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ......................................................... |___DA_|__NU__|
   f) asigurarea evacuării deşeurilor solide menajere .................................................... |___DA_|__NU__|
   g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase ........................................................ |__DA__|___NU_|
    (activităţile de asistenţă medicală)
   h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă) ..................... |__DA__|___NU_|
    Concluzii:
   1. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare:
    .............................................................................................................................................................
    (precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)
   2. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu program de conformare anexat:
    .............................................................................................................................................................
   3. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităţi privind obiectivul supus autorizării (anexa).

   NOTĂ:
    În cazul obiectivelor pentru care prevederile legale în vigoare stabilesc cerinţe suplimentare, referatul se completează cu evaluarea cerinţelor specifice.

   
Medic specialist/primar,
.......................................

   
ANEXA Nr. 8

   
- model -

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Autoritatea competentă

   
AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE
în baza Referatului de evaluare

    La cererea .............................................., în calitate de ........................... al ........................, cu sediul în ..........................................................., cod fiscal/CUI ...................., înregistrată cu nr. .........., în urma examinării documentaţiei prezentate şi a evaluării obiectivului ......................... din ..................................., str. ..................................., judeţul ..........................., de către .................................................................. (numele şi prenumele specialistului), care a întocmit Referatul de evaluare nr. ........ din ......./........., a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare:
    ..................................................................................................................................................................................................
    În baza Legii nr. ......../........ şi a ................................,
    se acordă:

   
AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE
Nr. ....../....../....

    pentru obiectivul: ...................................................... situat în ..................................................., având ca obiect de activitate*): ................................................... (cod CAEN), structura funcţională care se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare şi este parte integrantă din aceasta.
    ___________
   *) Observaţie: Pentru obiectul de activitate "Tratarea şi distribuţia apei potabile" se eliberează, după caz, autorizaţia sanitară de funcţionare cu derogare, conform reglementărilor specifice în domeniul apei potabile; programul de conformare se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare cu derogare şi este parte integrantă din aceasta.

   

Director,
.......................................................................
Semnătura şi ştampila autorităţii competente   
   NOTĂ: Titularul autorizaţiei este obligat:
   - să solicite în scris schimbarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul modificării în structura funcţională a unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării;
   - să aplice şi să respecte normele de igienă şi sănătate publică în vigoare.
    ___________
    ANEXA Nr. 8 a fost modificată prin punctul 27. din Ordin nr. 251/2012 începând cu 26.03.2012.