ANUNȚ RECRUTARE EXPERTI

Direcția de Sănătate Publica Teleorman recrutează experți externi, PE POSTURI IN AFARA ORGANIGRAMEI, pentru echipa de implementare a proiectului Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern” după cum urmează :

 

 1. Formator senior curs Creșterea nivelului de competențe profesionale ale medicilor de familie implicați în abordarea pacienților cu patologie psihiatrică – adicții”
 2. Formator expert curs Creșterea nivelului de competențe profesionale ale medicilor de familie implicați în abordarea pacienților cu patologie psihiatrică – adicții”

 

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, Axa Prioriatară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

 

 Aspecte specifice privind selecția formatorilor : va fi selectata o echipa de formatori (formator senior + formator expert) pentru 4 grupe de formare. Grupele de formare sunt repartizate in principiu după cum urmează : Vaslui ( 1 grupa) Ploiești ( 1 grupa) , Constanta ( 1 grupa) Drobeta Tr. Severin ( 1 Grupa).

Formatorii vor fi angajați pe durata determinata. Pentru fiecare grupa pregătita vor fi alocate 30 de ore ( 16 ore de formare fata in fata si 14 ore de pregătire). Activitățile de formare se vor desfășura după următorul program :

 

 • 4 ore/vineri începând cu ora 00
 • 6 ore/sâmbătă începând cu ora 00
 • 6 ore/duminică începând cu ora 00

 

Descrierea activităților pentru care sunt selectați :

 

Experții selectați vor susține programe de educație medicala continua pentru medicii de familie pentru care vor fi contractati part-time, pe o perioadă determinată de timp. Cursul vizat este

Creșterea nivelului de competențe profesionale ale medicilor de familie implicați în abordarea pacienților Cu patologie psihiatrică – adicții””. Activitatea din cadrul proiectului in care isi derulează activitatea este A2.3 Organizarea cursurilor si derularea acestora

  

RESPONSABILITĂȚILE FORMATORILOR SELECTATI

 1. Susţine efectiv programul de educație medicală continuă în concordanţă cu obiectivele proiectului, necesităţile grupului ţintă şi respectând conținutul predat de  echipa
 2. Livrează conținutul teoretic și după caz, și aplicațiile practice în conformitate cu designul pus la dispoziție de către RAA, în vederea dezvoltării de noi competențe profesionale ale medicilor participanti .
 3. Acordă cursanților suportul necesar atât în timpul sesiunilor teoretice cât și în desfășurarea aplicațiilor
 4. Participă la o întâlnire organizată de echipa de implementarea a proiectului pentru stabilirea metodei unitare de livrarea a conținutului și a altor detalii organizatorice
 5. Menține permanent legătura cu echipa de implementare a proiectului pentru respectarea detaliilor de organizare a programului de educație medicală continuă și gestionarea documentelor solicitate de echipa de
 6. Respectă programul de desfăşurare a sesiunilor de formare comunicat de către echipa de implementare, inclusiv perioada de pregătire înainte de livrarea informațiilor.
 7. Respectă calendarul vizitelor de evaluare a programului de formare anunțat de expertii de evaluare a formării din partea
 8. După caz, la finalul sesiunilor la care nu sunt programate vizite de evaluare din partea DSP Teleorman , formatorul senior va fi responsabil cu evaluarea sesiunii de formare, menținând comunicarea cu experții
 9. Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul sesiunilor de formare şi face sugestii de dezvoltare ulterioară a
 10. Completeaza documentele de prezenta ale participantilor
 11. Intocmeste fise de pontaj si raport de activitate pentru activitatea prestata

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE formator senior :

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în medicină
 • Medici cu minim 5 ani de experientă didactică/academică a medicilor demonstrată cu adeverințe de la unitatea de învățământ (facultăți de medicină acreditate)

Sau

Medici formatori acreditați de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) prin Centrul Național de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar, cu minim 5 ani de experiență în formare.

 • Experiență în domeniul medical, în specialitatea respectivă (medicină de familie) -( minim 5 ani pentru formatorul senior)

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE formator expert :

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în medicină

 

 • Medici cu 1-5 ani de experientă didactică/ academică a medicilor demonstrată cu adeverințe de la unitatea de învățământ (facultăți de medicină acreditate).

Sau

Medici formatori acreditați de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) prin Centrul Național de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar, cu 1 – 5 ani de experiență formare.

 

 • Aptitudini tehnice: cunostinte solide de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, Browser web),

 

 • Capacitate de planificare, bune abilități de comunicare, relaționare și lucru eficient în echipă.

 

 • Experiență în domeniul medical, în specialitatea respectivă (medicină de familie) – 5 ani

 

 • Se atașează fisele de post conform cererii de finanțare si termenii de referința pentru selecția acestor experți

 

 

Criteriile si probele pentru selecția experților

 

1.       Depunerea documentelor solicitate mai jos – criteriu eliminatoriu

 

 • Cerere de înscriere in procesul de selecție cu indicarea denumirii spotului pentru care candidează ;
 • CV în format EUROPASS în limba română cu specification proiectului si a postului vizat , datat și semnat pe fiecare pagină ;
 • Copii conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atesta identitatea, potrivit legii după caz ;
 • Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate si ale actelor de studii ( certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de către secretarul comisiei) ;
 • Adeverințe / diplome și certificate de absolvire care atestă efectuarea unor specializări. Originalele sunt necesare pentru certificare ;
 • Documente justificative care atesta vechimea in munca si / sau in specialitatea studiilor , respectiv care sa ateste experiența profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului ( ex : adeverințe de vechime in munca si in specialitatea studiilor, CIM, fise de post, recomandări etc. ) copii conform cu originalul ;
 • Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa il facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare si selecție ;
 • Adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare si selecție, de către medicul de familie al candidatului de către unitățile sanitare abilitate ;
 • Declarație de disponibilitate privind timpul alocat ;
 • Copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor ( pentru formatori / medici după caz ) ;
 • Copie după certificatul de formator autorizat de SNSPMPDS ( pentru formatori) ;
 • Declarația de acord a folosirii datelor personale completată și semnată ;

 

Lipsa documentelor, neconcordanta intre informațiile din dosar si documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la alta adresa decât cea indicate in anunț, sau după termenul limita precizat, atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului

 

Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare :

Aplicațiile vor fi depuse direct la DSP Teleorman, din Alexandria, Str. Alexandru Colfescu nr.79, Biroul Runos, la secretarul comisiei – d-na Carmen Bene

Eventualele contestații la procedura, vor fi depuse in termenul prevăzut de calendar, la secretariatul DSP Teleorman.

 

Calendarul efectuării procedurii de recrutare si selecție :

 

 1. Publicarea anunțului de selecție 16 septembrie 2019
 2. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 septembrie 2019 ora 00

 

Etapa I. Verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidați

 

3. Verificarea dosarelor înregistrate din punct de vedere al existentei tuturor documentelor solicitate, precum si al conformității acestora cu originalul – 30 septembrie 2019 începând cu ora 12

 1. Afișarea listelor cu candidații admiși – 30 septembrie 2019 ora 16

 

Etapa a II – a Evaluarea candidaților in cadrul probelor stabilitate de către comisie

 

 1. Analiza Cv-uri si documente depuse cf. anexei 1 la OMS 689/2018, 01 octombrie 2019

6. Verificarea cunoștințelor si / sau aptitudinilor candidaților prin interviuri individuale – 02 octombrie începând cu ora 11, fie prin prezenta fizica a candidatului in fata comisiei de recrutare si selecție la sediul DSP Teleorman, fie utilizând tehnologia disponibila pentru realizarea de transmisii live video. (cf. anexei 2 la OMS 689/2018) In acest caz, candidatul va opta pentru o tehnologie de transmisei live video.

 1. Publicarea rezultatelor procesului de recrutare si selecție – 3 octombrie 2019 ora 14
 2. Primirea eventualelor contestații – 4 octombrie 2019 pana la ora 14
 3. Analiza si soluționarea contestațiilor 7 octombrie 2019

Afișarea rezultatelor contestațiilor / rezultatelor finale 8 octombrie 2019 pana in ora 16.