Anunt pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante (consilier clasa I grad profesional debutant si consilier clasa I grad profesional superior)

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

JUDETUL TELEORMAN

Alexandria str.av.Alex.Colfescu nr.79

cod fiscal:4567980

Telefon/fax:0247311354/0247312224

Nr. 2343 /25.04.2016

ANUNT

Directia de Sanatate Publica Judetul Teleorman organizeza concurs, in conformitate cu Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,  pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant –Compartimentul de asistenta medicala si programe, cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul Asistenta sociala si un post de consilier clasa I grad profesional superior –Biroul RUNOS, cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul economic.

Concursul se va desfasura in data de 27.05.2016,  ora 10,00-proba scrisa si in data de 31.05.2016-interviul, la sediul Directiei de Sanatate Publica Judetul Teleorman.

Conditii de participare  pentru postul de consilier I debutant:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste conditiile de studii universitare de licenta  absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul Asistenta sociala;
 • nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu , infractiuni  care impideica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 • nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

Conditii de participare pentru postul de consilier I superior:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste conditiile de studii universitare de licenta  absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul economic;
 • minimum 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie  si de serviciu, infractiuni  care impideica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 • nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

Conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2008, dosarul de concurs trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele documente:

1.formularul de inscriere , prevazut in Anexa nr.3 la hotararea sus mentionata;

2.copie act de identitate;

3.copii ale actelor de studii, ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

4.copie carnet de munca , sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca precum si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

5.cazier judiciar;

6.adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7.declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitate de politie politica.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul DSP Teleorman din Alexandria str.av.Alex.Colfescu nr.79, zilnic, intre orele 8,30-16,00, in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului.

Bibliografia si conditiile de participare la concurs vor fi afisate la sediul DSP Teleorman si pe site-ul www.dsptr.ro.

Relatii suplimentare la telefonul 0247311354 interior 22 si 26.

DIRCTOR EXECUTIV,                                                                    SEF BIROU RUNOS,

Dr.Maria Mioara Comana                                                                  Ec.Florentina Ancu