Anunț de atribuire

la procedura de achizitii pentru atribuirea contractului SERVICII ORGANIZARE SEMINARII

 

Autoritatea contractanta: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TELEORMAN, cu sediul social in municipiul Alexandria, Str. ALEXANDRU COLFESCU nr. 79 , judetul Teleorman

Obiectul contractului atribuit: SERVICII ORGANIZARE SEMINARII (EVENIMENTE CURSURI DE FORMARE / WORKSHOP-URI ) ; COD CPV: 79951000-5 in cadrul proiectului ,,Pe rsonal specializat pentru un sistem de sanatate modern!” Cod SMIS 2014+ 106519

Procedura de achizitie: Procedura simplificata proprie conform Legii 98/2016

Procedura de achizitie este organizata in baza Normelor interne privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale i alte servicii specifice prevazute in anexa 2 la Legea 98/2016.

Valoarea estimata: 1.279.800 lei fara TVA. Criteriul de atribuire: pretul eel mai scazut.

Numarul de oferte primite: 1

Ofertantul castigator: SC Sindrum Media SRL , adresa sediu ora Voluntari intrarea Nita Pintea , nr. 2. Cam 2 etaj 2, judetul llfov telefon/fax 0723622086 numar de inmatriculare J23/293/2014 cod fiscal 32741410

Locul de furnizare al contractului: Locatii diverse in tara conform caietului de sarcini.

Data semnarii acordului cadru / contractului subsecvent de prestari servicii: 14.11.2018,

Nr. acord cadru: 8194 /14.11.2018, nr. contract subsecvent 1/11.11.2018

Valoarea contractata: 1.279.800 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul proiectului ,,Person al specializat pentru un sistem de sanatate modern!” Cod SMIS 2014+ 106519

Data publicarii prezentului anunt: 19.11.2018