Anunț

Directia de Sanatate Publica Teleorman demareaza procedura de angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta, functie publica, cu incetare de drept a raporturilor de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in baza prevederilor art.21 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic si in baza prevederilor OMS nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dupa cum urmeaza:

 • 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior,gradatia 5, specialitatea economica in cadrul Compartimentului  buget-finante ;
 • 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior,gradatia 5, specialitatea economica in cadrul Compartimentului

 

Conditii generale de participare pentru toate posturile:

 

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;
 7. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Documente  necesare pentru inscriere si conditii de studii si vechime:

La inscrierea pentru angajarea pe posturile de consilier superior gradatia 5 , candidatii vor trimite dosarul electronic,  in perioada 28-29  iulie 2020, orele 8,00 – 16,00, prin e-mail, in format pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa runostr@dsptr.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar concurs  consilier superior  si numele persoanei”, cu urmatoarele acte:

 

 1. cerere de inscriere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze, adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare ( Anexa nr. 1 la Metodologia din OMS nr. 905/2020);
 2. copia actului de identitate, in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie , dupa caz;
 3. declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ( Anexa 5 la Metodologia din OMS nr. 905/2020 );
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul : contabilitate, economie, finante si management ;
 5. copia carnetului de munca sau dupa caz adeverinta care sa ateste vechimea in munca , in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 6. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (Anexa nr. 3 la Metodologia din OMS nr. 905/2020);
 7. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, sau certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
 8. curriculum vitae, model comun european ;
 9. declaratia pe propria raspundere ca este/nu este angajat /incadrata la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu- (Anexa nr. 4 la Metodologia din OMS nr. 905/2020 );
 10. declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau coloborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ( Anexa nr. 6 la Metodologia din OMS nr.905/2020);

 

Cerinte specifice :

 • vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice conform art.468, alin.(1), lit.c) din Ordonanta de urgenta nr.  57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

 

 

PRECIZARI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea fara concurs a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Minsiterului Sanatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere , pe perioada determinata in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza art.11 din Legea nr.55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata prin OMS nr. 905/2020, in situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu.

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor se vor afisa pe pagina de internet a institutiei , www.dsptr.ro, in data de 30.07.2020, ora 16,00, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu ,in cazul in care sunt admisi mai multi candidati pe post la selectia dosarelor.

In cazul in care se numeste in functia publica , se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu in 5 zile lucratoare de la numirii.

La data prezentarii, la sediul institutiei, pentru decizia de numire in functia publica, candidatii declarati admisi vor prezenta actele in original, pentru certificare.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al DSP Teleorman, telefon : 0247.311.221, interior 26.

Raporturile juridice incheiate potrivit prevederilor, inceteaza de drept la 30 de zile de la incetarea starii de alerta.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 Stelian Cristea

 

SEF BIROU RUNOS,

Ec. Florentina Ancu

 
DOCUMENTE ATAȘATE