Anunț

Nr. 3142 din  21.04.2020

In conformitate cu prevederile Decretului 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei CAPITOLUL III: Domeniul sanatatii, Art.16  ,

Directia de Sanatate Publica Teleorman primeste  dosare, pentru a angaja fara concurs pe durata determinata de maxim 6 luni, dupa cum urmeaza:

 

 • 2 posturi soferi ;
 • 1 post analist / programator/ inginer de sistem.

 

In situatia in care se depun mai multe dosare decat numarul de posturi, comitetul director al D.S.P.Teleorman, are dreptul de a selecta dosarele depuse, in conformitate cu prevederile legale.

I. Conditii generale de participare pentru toate posturile:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;
 • g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. Candidatii vor trimite dosarele electronic , pana la data de 27.04.2020, ora 14,00, prin e-mail , in format pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa : runostr@dsptr.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie : DOSAR SOFER/ ANALIST, PROGRAMATOR,INGINER DE SISTEM   si numele persoanei,  cu urmatoarele acte : 

Pentru soferi:

 • cererea in care se mentioneaza postul pe  care doreste sa il ocupe;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,certificate de nastere, certificate de casatorie , dupa caz;
 • declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau ,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( cu obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar );
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • permis de conducere categoria B.

 

Cerinte specifice:

 • sofer minim 3 ani vechime in activitate ca sofer;

 

Pentru analist/ programator/ inginer de sistem :

 • cererea in care se mentioneaza postul pe  care doreste sa il ocupe;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, certificate de nastere, certificate de casatorie , dupa caz;
 • declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau ,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( cu obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar );
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

 

Cerinte specifice:

 • diploma de licenta in specialitate, minim 6 luni vechime in activitatea de informatica.

 

CRITERII DE SELECTIE:

 • au intaietate candidatii care au experienta in domeniu;
 • activitate de voluntariat.

 

LA DATA PREZENTARII LA SEDIUL INSTITUTIEI PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, CANDIDATII DECLARATI  ADMISI VOR PREZENTA ACTELE IN ORIGINAL PENTRU CERTIFICARE.

 

 • Dosarele cu documentele necesare ocuparii posturilor mentionate, se depun pe adresa de e-mail : runostr@dsptr.ro, pana  la data  de 27.04.2020, ora 14,00.
 • Selectia dosarelor depuse va avea loc in data de 28.04.2020.
 • Rezultatul selectiei va fi afisat pe site-ul institutiei ( dsptr.ro), in data de 29.04.2020.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon : 0247.311.221 – int.26 .

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

CRISTEA STELIAN