Anunț

Nr. 2979 / 14.04.2020

 

In conformitate cu prevederile Decretului 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei CAPITOLUL III: Domeniul sanatatii, Art.16, cu respectarea prevederilor OMS nr.869/2015 pentru posturile de medici , respectiv prevederile HG nr.286/2011 pentru asistenti medicali ,

Directia de Sanatate Publica Teleorman primeste  dosare, pentru a angaja fara concurs pe durata determinata de maxim 6 luni  , dupa cum urmeaza:

 • 5 posturi medici ( 2 posturi in specialitatea epidemiologie, 1 post in specialitatea medicina de familie, 1 post in specialitatea medicina de laborator, 1 post in specialitatea igiena );
 • 1 post biolog;
 • 1 post chimist;
 • 6 posturi asistenti medicali ( 3 posturi asistenti generalisti/igiena in sanatate publica si 3 posturi  asistenti de laborator ).

 

In situatia in care se depun mai multe dosare decat numarul de posturi, comitetul director al D.S.P.Teleorman, are dreptul de a selecta dosarele depuse, in conformitate cu prevederile legale.

I. Conditii generale de participare pentru toate posturile:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;
 • g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

II. Candidatii vor trimite dosarele electronic , pana la data de 23.04.2020, ora 14,00, prin e-mail , in format pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa : runostr@dsptr.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie : DOSAR CONCURS MEDIC /ASISTENT/BIOLOG/CHIMIST si numele persoanei,  cu urmatoarele acte: 

Pentru medici/biologi/chimisti:

 • a) cerere de inscriere in care se mentioneaza postul pe care doreste sa il ocupe;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, candidatul declarat admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar;
 • e) adverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;  adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
 • f) curriculum vitae;
 • g) alte documente relevante ( certificate de nastere, certificate de casatorie, etc.).
 • h) copia de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici si respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi, biochimisti sau chimisti;
 • i) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • j) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respective la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori cele de la art.39 alin.(1) lit.c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist , biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
 • k) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 la OMS nr.869/2015 .

 

Pentru asistenti medicali:

 • cererea in care se mentioneaza postul pe  care doreste sa il ocupe;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,certificate de nastere, certificate de casatorie , dupa caz;
 • declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau ,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( cu obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar );
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • certificat membru in organizatia profesionala;
 • adeverinta pentru angajare eliberata de catre organizatia profesionala;
 • absolventi scoala postliceala sanitara/studii superioare de scurta durata sau studii superioare , specialitatea asistent medical generalist/igiena si sanatate publica/laborator;

 

CRITERII DE SELECTIE:

 • indeplinirea conditiilor de studii si vechime;
 • au intaietate candidatii care au experienta in domeniul sanitar;
 • competente/specializari detinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;
 • activitate de voluntariat.

 

LA DATA PREZENTARII LA SEDIUL INSTITUTIEI PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA,
CANDIDATII DECLARATI  ADMISI VOR PREZENTA ACTELE IN ORIGINAL PENTRU CERTIFICARE.

 

 • Dosarele cu documentele necesare ocuparii posturilor mentionate, se depun pe adresa de e-mail : runostr@dsptr.ro, pana  la data  de 23.04.2020, ora 14,00.
 • Selectia dosarelor depuse va avea loc in data de 24.04.2020.
 • Rezultatul selectiei va fi afisat pe site-ul institutiei (dsptr.ro), in data de 27.04.2020.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon : 0247.311.221 – int.26 .

 

DIRECTOR EXECUTIV,

CRISTEA STELIAN