Anunț

Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) posturi, functii publice vacante, pe perioada nedeterminata , de :

 • 1 ( unu ) post de consilier juridic clasa I , grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic;
 • 1 ( unu ) post de consilier clasa I , grad profesional superior  din cadrul Compartimentului buget-finante,

in conformitate cu prevederile art.618 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata.

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 de ore pe saptamana.

Concursul se va desfasura in data de 07.07. 2022, ora 10,00 – proba scrisa, la sediul Directiei de Sanatate Publica judetul Teleorman din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79- Sala de sedinte . Proba interviu se va tine la o data anuntata ulterior.

Conditii de participare pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I , grad profesional superior:

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte juridice;
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : minimum 7 ani.

Conditii de participare pentru ocuparea postului de consilier clasa I  , grad profesional superior:

 

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice;
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : minimum 7 ani.

 

Conditii de ocupare a functiilor publice de consilier juridic I  superior si consilier I superior ( art.465 din Legea nr. 57/2019, republicata ):

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica;

Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate de catre medicul de familie.

 • indeplineste conditiile de studii si vechime prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnare sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;

 

Conform prevederilor art.49 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008 , actualizata, dosarul de concurs trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele documente:

 • formularul de inscriere prevazut in Anexa nr. 3 la hotararea sus-mentionata;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea functiei/postului sau pentru exercitarea profesiei – Anexa 2D;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • cazier judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere , sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator l Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine,in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin Ordin al Ministrului Sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta strea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Copiile de pe actele prevazute mai sus, precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu orginalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Directiei de Sanatate Publica judetul Teleorman din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, intre orele 8,30 – 16,00 in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului, in perioada 07.06.2022 – 27.06.2022 ( inclusiv).

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor:

Adresa de corespondenta : Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, judetul Teleorman

Telefon/fax:0247311221/0247312224

E-mail: runostr@dsptr.ro

Persoana de contact : Bene Carmen, consilier superior Biroul RUNOS

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA ANCU

CONSILIER SUPERIOR RUNOS,
CARMEN BENE

 

DOCUMENTE ATAȘATE