Anunț

Directia de Sanatate Publica Judetul Teleorman anunta, in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant cu norma întreaga, pe perioada nedeterminata de biolog  principal in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

  1. Cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
  2. Copie de pe diploma de licenta  si adeverinta de confirmare in gradul profesional;
  3. Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
  4. Dovada/ înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la 39 alin.(1) lit.c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Remania;
  5. Cazierul judiciar;
  6. Ce1tificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
  7. Chitanta de plata a taxei de concurs;
  8. Copia actului de identitate in termen de valabilitate;
  9. Copie a documentelor privind schimbarea numelui ( certificat de casatorie, ce1tificat de divort, hotarare judecatoreasca , etc.);
  10. Curriculum vitae – model

Actele prevazute la lit.b) si c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentele prevazute la lit.d), e), f) sunt valabile trei  luni si se depun la dosar  în termen de valabilitate.

Cererea de la lit.a) va fi insotita de declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter profesional,conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind  masuri  de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice  in ceea ce  priveste prelucrarea  datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protectia datelor ) cu modificarile  ulterioare  – conform model – Anexa 1 – Declaratie.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs va fi afisata la sediul institutiei si publicata pe site-ul DSP Teleorman.

Inscrierile la concurs se fac la sediul institutiei, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunt. In cazul in care ultima zi de înscrie re coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv in prima zi lucratoare <lupa expirarea celor 15 zile.

Dupa finalizarea perioadei de inscriere, dosarele de înscriere la concur s se verifica si se confirma documentele din acestea. Pentru dosarele incomplete se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarele incomplete se resping.

Situatia privind dosarele admise sau respinse se afiseaza la sediul DSP Judetul Teleorman din Alexandria, str. Av.Alexandru Colfescu nr. 79.

Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de doua zile lucratoare din momentul afisarii, directorului executiv al DSP Judetul Teleorman, care are obligatia de a le solutiona in termen de doua zile lucratoare de la depunere.

Concursul se organizeaza la sediul Directiei de Sanatate Publica Judetul Teleorman din Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, Sala de sedinte, in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea în „ Viata Medicala „ Ia o data ce va fi comunicata ulterior.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al Directiei de Sanatate Publica Judetul Teleorman, telefon : 0247.311.221 interior 22 si 26.
 

DOCUMENTE ATAȘATE