Anunț

Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant, cu norma intreaga , pe perioada nedeterminata, conform OMS nr.869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea postului:

1.CHIMIST SPECIALIST , specialitatea chimie-Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica- Laborator Chimie sanitara si/sau toxicologie.
Conditii specifice de participare la concurs-OMS nr.1470/2011 cu modificarile si completarile ulterioare:

 • diploma de licenta in specialitate;
 • 4 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar.

Dosarele de inscriere trebuie sa contina obligatoriu documentele prevazute la art.6 din OMS nr.869/2015 si se depun la Biroul RUNOS in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de concurs. Candidatii pot obtine relatii suplimentare la sediul institutiei-birou RUNOS si telefoanele: 0247311354 -interior 26.

 • a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • b) copia de pe diploma de licenta ;
 • c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.39 alin.(1) lit.c) din Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
  biochimist, biolog, si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 la ordin;
 • f) cazier judiciar;
 • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • h) chitanta de plata a taxei de concurs;
 • i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Documentele solicitate vor fi insotite de originale, pentru certificare conform cu originalul.
Documentele prevazute la lit.d), f) si g) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Perioada de inscriere:20.05.2019-03.06.2019.
Ultima zi de depunere a dosarelor: 03.06.2019, ora 16.,00
Tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a postului vacant este cea pentru examenul de obtinere a titlului de chimist specialist specialitatea chimie sanitara, publicata pe site-ul www.ms.ro , sectiunea Cursuri, concursuri, examene si la telefoanele 0247311354 int.26.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Florentina Ancu

BIROU RUNOS,
Ec.Carmen Bene