Anunț

Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman organizeaza in conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MS nr.1470/2011 , la sediul din Alexandria str.avocat Alexandru Colfescu nr.79 , concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical principal laborator, pe perioada nedeterminata, astfel:

 • 1 post asistent medical principal PL laborator – Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica-Diagnostic microbiologic ;
 • 1 post asistent medical principal PL laborator – Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica-Chimie sanitara si toxicologie ;

In ziua de 16 august 2021, ora 10,00 va avea loc proba scrisa, iar data si ora interviului vor fi anuntate dupa rezultatul probei scrise.

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS, pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) laborator

STUDII:

 • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;-in specialitatea laborator
 • examen pentru obtinerea gradului principal –in specialitatea laborator
 • diploma de bacalaureat

VECHIME: minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

CONDITII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana , scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste condititiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
 • nu a fost condamnat defintiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.

Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine in clar, numarul, data , numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

 • curriculum vitae model european.
 • certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, vizat la zi si valabil la data concursului;
 • adeverinta de participare la concurs eliberata de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si asistentilor Medicali din Romania.

Documentele se prezinta insotite de documentele originale, in vederea verificarii conformitatilor copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul DSP judetul Teleorman din Alexandria str.av.Alexandru Colfescu nr.79 biroul RUNOS, pana la data 05 august 2021, ora 16,00, iar persoana care asigura secretariatul comisiei este doamna Obretin Iulia, telefon 0247311221 interior 22 si 26.

Conditiile necesare postului sunt prevazute la art.3 din Regulamentul sus-mentionat.

Concursul consta in 3 etape succesive:

1. selectia dosarelor de inscriere;

2. proba scrisa;

3. interviul.

Bibliografia este anexata la prezentul anunt.

DIRECTOR EXECUTIV,
Cristea Stelian

SEF BIROU RUNOS,
Ancu Florentina

Documente atasate: