Anunț

 
Directia de Sanatate Publica Teleorman demareaza procedura de angajare pe perioada determinata , fara concurs, personal contractual , pe posturile suplimentate de Ministerul Sanatatii in temeiul art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , cu respectarea conditiilor prevazute   in  OMS nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, astfel :

Compartimentul supraveghere si control boli transmisibile:

 • 1 post de analist /programator /inginer de sistem.

 

Conditii generale de participare :

 

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;
 7. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

 1. La inscrierea pentru angajarea pe postul de analist / programator/ inginer de sistem, candidatii vor trimite dosarul electronic,  in perioada  28-29   octombrie   2020, orele 8,00 – 14,00, prin e-mail, in format pdf, intr-un singur mesaj, pe adresa runostr@dsptr.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie ,, dosar concurs  analist/programator/inginer de sistem „ , cu urmatoarele acte:
 • cererea in care se mentioneaza postul pe  care doreste sa il ocupe (Anexa nr. 2 la Metodologia din OMS nr. 905/2020);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,certificate de nastere, certificate de casatorie , dupa caz;
 • declaratie privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal( Anexa nr. 5 la Metodologia din OMS nr. 905/2020 );
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (Anexa nr. 3 la Metodologia din OMS nr. 905/2020);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, sau certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaratia pe propria raspundere ca este/nu este angajat /incadrata la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu- (Anexa nr. 4 la Metodologia din OMS nr. 905/2020 );
 • declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al Securitatii sau coloborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ( Anexa nr. 6 la Metodologia din OMS nr.905/2020).

 

CERINTE SPECIFICE:

 • diploma de licenta in specialitate, minim 6 luni vechime in activitatea de informatica. 

 

PRECIZARI SUPLIMENTARE:

Conform Metodologiei privind ocuparea fara concurs a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere , pe perioada determinata in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in baza art.11 din Legea nr.55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata prin OMS nr. 905/2020, in situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu.

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor se vor afisa pe pagina de internet a institutiei , www.dsptr.ro, in data de    29.10 .2020, ora 16,00, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu ,in cazul in care sunt admisi mai multi candidati pe post la selectia dosarelor.

In cazul in care se incheie contractul individual de munca, se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu in 5 zile lucratoare de la incheierii contractului individual de munca.

La data prezentarii, la sediul institutiei, pentru incheierea contractului individual de munca, candidatii declarati admisi vor prezenta actele in original, pentru certificare.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al DSP Teleorman, telefon : 0247.311.221, interior 26.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                         SEF BIROU RUNOS,

 Stelian Cristea                                                            Ec. Florentina Ancu

 
 
DOCUMENT ATAȘAT