Anunt – Directia de Sanatate Publica Teleorman organizeaza examen de promovare in grad profesional

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

A JUDETULUI TELEORMAN

Str. Av. Alex. Colfescu nr. 79

Alexandria, cod. 140068

Tel/fax: 0247.311.354; 0247.312.224

Nr._____________ din  19.11.2012

 A N U N T

Avand in vedere:

 • prevederile art.63 si 64 din Legea nr. 188/1999 (R2) privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile art.125 si 126 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

Directia de Sanatate Publica Teleorman organizeaza examen de promovare in grad profesional pentru urmatoarele functii publice:

 1. 7( sapte )  posturi de inspector principal  in 7 ( sapte )  posturi de inspector  superior, din cadrul Compartimentului inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca;
 2. 1 ( unu ) post de inspector  principal  in 1 ( unu ) post de inspector  superior, din cadrul Compartimentului de control al asistentei medicale a comunitatilor la risc.

Pentru participarea la examen, candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1.  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 2. sa fi obtinut cel putin calificativul ,, bine ” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii doi ani calendaristici;
 3. sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii.

Examenul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica Teleorman dinAlexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 79, dupa urmatorul program:

 • 14.12.2012 – selectia dosarelor;
 • 19.12.2012 , ora 10,00 – proba scrisa;
 • 20.12.2012 , ora 10,00 – interviul.

In vederea participarii la examen, candidatii depun dosarul de examen, care va contine in mod obligatoriu :

 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Biroul RUNOS in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de inscriere prevazut in anexa 3 la HG nr. 611/2008. Formularul se obtine de la secretariatul comisiei de examen.

Bibliografia pentru examen este cea anexata prezentului anunt.

Dosarele se vor depune la secretariatul comisiei de examen, biroul RUNOS, pana la data de 14.12.2012, ora 12,00.

DIRECTOR EXECUTIV,                           BIROUL RUNOS,

Dr. Maria Mioara Comana                           Ec. Florentina Ancu